لعنتی ...!
پنجشنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۴12:40

بعضی لعنتی ها هیچ کاری نمیکنند
فقط میگویند دوستت دارم
و بعد
میروند..

✘ᗩLI✘


برو...
یکشنبه یکم آذر ۱۳۹۴19:16
چجوری آدما میتونن یکدفعه اینقدر بد بشن..؟؟

چرا من..؟؟؟؟؟؟؟

✘ᗩLI✘


کسی که نیست ...!
پنجشنبه بیست و هشتم آبان ۱۳۹۴17:16
احساس می کنم
کسی که نیست
کسی که هست را
از پا در می آورد...!
 
 
✘ᗩLI✘


خسته...!
پنجشنبه بیست و هشتم آبان ۱۳۹۴17:14
بعضي روزها
 
انسان فقط خسته ست …
 
نه تنهاست
 
نه غمگين
 
و نه عاشق
 
فقط خسته ست
 
✘ᗩLI✘


فراموشی ...!
پنجشنبه بیست و هشتم آبان ۱۳۹۴17:12
آرام بخش ها
حافظه ام را پاک کرده اند
 
امّا
دلم می گوید
من کسی را
بسیار دوست می داشتم....!
 
✘ᗩLI✘


عشق .... هه
دوشنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۹۴14:13
امروز بعد از مدت ها اومدم اینجا که بنویسم ....

اومدم بنویسم عشق چیزی جز دروغ نیست...

هیوقت فکر نمیکردم یک روزی بیام و چنین متنی رو روی این دیوار که باهاش خاطره های خوبی دارم بنویسم..

✘ᗩLI✘


انگشتان تازه میخواهم
شنبه دهم مرداد ۱۳۹۴15:49
انگشتان تازه میخواهم ،
تا طور دیگری بنویسم.
میخواهم الفبایی کشف کنم برای تو ، متفاوت با الفبای تمام زبانها ؛
که در آن چیزی از هارمونی باران باشد ، از غبار هاله ی ماه ، اندوه ابرهای خاکستری ، درد برگهای بید.
میخواهم جنگی از کلمات به تو هدیه کنم ؛ که هیچکس هدیه نگرفته باشد.
میخواهم تو را به خودم تبدیل کنم.
میخواهم تو را به خود زبان های مهم دنیا ترجمه کنم.
تو هر کجا باشی عشق همانجاست.

میخواهم تو را به عشق ترجمه کنم
✘ᗩLI✘


تو بنویس برایم...!
یکشنبه ششم بهمن ۱۳۹۲17:38

این پست را ســــــکوت می کنم تو بنویس !


تــــــــو بنویس ...


از دلتنگی هایت از دردهایت، از حــــرف هایت ...

از هرچه دلت می گوید !

بنویس برایـــــــــم...

بنویس چی کم گذاشتم..؟؟

بنویس چرا رفتی...؟؟

بنویس چیکار با منو احساسم کردی...؟؟

بنویس برایم..؟؟


عاشقانه - عاشقانه ها - بهترین عشق - برای عشقم - دوست دارم
✘ᗩLI✘


من بی تو ...!
سه شنبه یکم بهمن ۱۳۹۲13:1

درد را با چه اندازه می گیرند؟!

 

درد دارم...

 

از اینجا

 

تــــــــــــــــــــــــــــا

 

تو...┘◄ +من بی تو شعرخواهم نوشت..

       تو بی من چه خواهی کرد..؟

       اصلا یادت هست که نیستم...؟؟


عاشقانه - تنهایی - عشق - برای عشقم - دوست دارم
✘ᗩLI✘


نیا باران ...!
سه شنبه یکم بهمن ۱۳۹۲12:50

نیا باران!!! 

عاشقانه اش نــــــــکن 

"من" و "او" 

"مــــــــــــــــا" 

نشدیم..
از هرچه می ترسیدم

سرم اومد...

کــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاش

تو هم

ترسناک بودی....!!!عاشقانه - تنهایی - عشق - برای عشقم - دوست دارم
✘ᗩLI✘


کـ ـاشــ مـ ـــے شــ ـ ـ ב...!
پنجشنبه بیست و ششم دی ۱۳۹۲11:42
کـ ـاشــ مـ ـــے شــ ـ ـ ב " فـ ـ ـقـ ــــط " ، تـ ـ ـو را בاشـ ـتــﮧ بـ ـاشـ ـــمـــ....

خــ ـ ـ בا هـ ـ ـ ـ ـ ــے بـ ـ ـپـ ـرسـ ــב : خـ ـوبـــــ ، בیـ ـگـ ـر چـ ـ ـﮧ ؟؟!

مـ ـ ـنـــ بـ ـگـ ـویـ ـ ـمـــ : ـهـ ـیـ ـچ ، ـهـ ـ ـــمـ ـیـ ـن کـ ـافـ ـیـــ ـ ـ ــــسـتـــ !!!عاشقانه - عاشقانه ها - بهترین عشق - برای عشقم - دوست دارم
✘ᗩLI✘


سخت است ...!
پنجشنبه بیست و ششم دی ۱۳۹۲11:31
سخت است בرک کرבن

پـــــسـ ـ ـ ـ ـري که غــ ـــم هايـــــ ـش راخو
בش ميـــ ــ
בانـ
ב و בلش ...

که همه تنـــ ـــــ ـــــها لبــــخـــنــ
בهايش را ميبيننـב ؛

که حســــ ــــــ ـــــرت ميـــــخورنـ
ـב ...

بـــخاطر شاב بوבنــــ ــــ ـــش ...

بخاطر خنـ
בه هايـــــــ ــــــــ ــــش ...

و هيــــــ ـــــــــ ــــــچکس

جز همان پســــ ـ ـ ـرکـــــ نميــ ـــ
בانـב چقدر تنهاســ ـــــت ...

که چقـ
בر ميـــــــــ ـــــــ ـــــترسـב ...

از باخـــــــــ ــــــــتن ...

از اعتــــ ــــــ ــــــما
ב بي حاصلش ...

از يــــــ ـــــــــ ــــــخ ز
בن احساس و قلبــــــ ـــــــ ــــش ...

از زنـ
בگــــــ ـــــــــــ ــــــي


عاشقانه - عاشقانه ها - دلتنگی - برای عشقم - دوست دارم
✘ᗩLI✘


مــرگـــــــ تـدریـ ـجـــﮯ ...!
سه شنبه سوم دی ۱۳۹۲11:52
صـ ـداﮮ مـ ـ ـوزیـ ـکــــ هـ ـــمــ ـیـ ـشــگـــﮯ ...
قـ ـــورتــــــــ دادنِ بـ ـغـ ــضـــ ...
هـ ـجـ ـومــــ آوردنِ خـ ــاطــ ـراتـــــ ...
حـ ــلــقـ ــﮧﮮ شـ ـفـ ـافـ ــﮧ جــمــعــ شــ ــدـهـ دور چـ ــشـ ـمـــ ـهـامـــ ...
زمـ ـزمـ ـــﮧﮮ آـهـ ـنــگـــ ...
سـ ـرزنــ ـشـــ کــ ـردن خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــودم ...
خــ ـونـ ــدن یـ ـ ـکـــ اســ امــ اســ خـ ـ ــاص ...
و
خـ ـیــس شــدن بـ ﮯ اخـ ـتـیـار گـ ـ ـ ـونـ ــﮧ ـهـ ـا
...
و
مــرگـــــــ تـدریـ ـجـــﮯ
...
┘◄ +حواست هست؟ بازی را بهت بد باختم… من یارت بودم نه حریفت


عاشقانه - تنهایی - عشق - برای عشقم - دوست دارم
✘ᗩLI✘


ســ ـ ـ ـ ـیـگـ ـاریـ ـمـــ کـ ـرב ...!
سه شنبه سوم دی ۱۳۹۲9:50
ســ ـ ـ ـ ـیـگـ ـاریـ ـمـــ کـ ـرב بــ ـا رفـتـنـشــــــــــــــــــــــ

اونـ ـ ـــکـ
ـ ــہ
بـ
ـ ـہ سـ ـ ـیـگـ ـار کـ ـشــیــ בنــمـــ گـ ـیــر ـمــیــ ــבاב ...


┘◄ + رفتـــــــــــــــــــــــــــ ......

عاشقانه - تنهایی - سیگار - رفت - دوست دارم
✘ᗩLI✘


فـ ـقـط تــــــــ ـ ـ ـ ـ ـــــــــــو...!
یکشنبه یکم دی ۱۳۹۲19:17
گـ ـریا شـدـهـ כلــ ـــمـــ

ـهـ ـمـچــ ـو پـسـ ـرکـ ـ ـ ـے لـجـ ـبـ ـاز

 پـ ـا بـهـ زمـ ـیـ مـ ـ ـےکـ ـ ـ ـــوبـכ

تــــــ ـ ـ ـ ــو را مـیـــــــ ـخــ ـواهـ ـכ

فـ ـقـط تــــــــ ـ ـ ـ ـ ـــــــــــو را


عاشقانه - تنهایی - عشق - برای عشقم - دوست دارم
✘ᗩLI✘


صـכایــ ـمـــ مـــ ــیــــکـــنــے ...!
پنجشنبه بیست و هشتم آذر ۱۳۹۲10:42
عــ ـ ـ ــاشــ ـق اســ ـمـ ـمـــ مـیـ ـشــومـــ . . .

وقــ ـ ـتـــے تــــ ـ ـــو

صـכایــ ـمـــ مـــ ــیــــکـــنــے . . .


عاشقانه - تنهایی - صدایم کن - برای عشقم - دوست دارم
✘ᗩLI✘


عــشــ ـق یــعـنــ ـے ...!
پنجشنبه بیست و هشتم آذر ۱۳۹۲10:25
عــشــ ـق یــعـنــ ـے

تــو گــوشـــیــتـــــ یـ ــﮧ ســـر ے اسـ امـ اسـ  ـهــســتـــ

کـ ــﮧ عـمــ ـرا כلــ ـتــــ بـ ـیــاכ پــ ـاکـــ کــ ـنـ ـے ..


گوشی - اس ام اس - عشق یعنی - برای عشقم - دوست دارم
✘ᗩLI✘


عـــ ـ ـاشــ ـقــاـنـ ـہ ...!
یکشنبه بیست و چهارم آذر ۱۳۹۲16:38

عـــ ـ ـاشــ ـقــاـنـ ـہ ـهـ ـا ـیــ ـتــــــ را کـ ـہ ـمـ ـیــفــرـســ ـتـ

ابـ ـ ـتـــدا ذوقـــ مــیـ ـکــنــ ـمـــــ

ســ ـپــســـ בلـ ـمــ مــ ـیــگـیــرב کـ ـہ

چـ ـہ کــ ـسـ آنـ ـهــا را بــ ـرا تــو فــ ـرســ ـتــ ـاב ـهـ اســ ـتـــ ...!!عاشقانه - تنهایی - عشق - برای عشقم - دوست دارم
✘ᗩLI✘


مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــــــــــــטּ پُــــــــــرـمــ ...!
یکشنبه دهم آذر ۱۳۹۲9:43
پُـ ـ ـرـمـ از ـنـ  ــבاـشـتـ ــﮧ ـهـایـ ـے کـ ــﮧ بـایـב مــے בاـشـتـمـشـا


پُـ ـ ـ ـرـمـ از בاـشـتـ ــﮧ ـهـایــے کــﮧ نـمــے ـواسـتـمـشـا


مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـپُــرــمــ ...

لـ ـ ـ ـبــــــــــریــــــــــــــــــــز ...

لـ ـ ـبـالـبـــــ از بـو
ב ـهـا و نـبـوב ـهـا, بـایـ ـב ـهــا و نـ ـبـایـב ـهـا


یـ ـاב ـهـا وـاطــرـهـ ـهـا , اشــکــــ ـهــا و کـ ـ ـ ـابــوـســ ــهــ ـا ...


مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــــــــــــ
پُــــــــــرـمــ ...پُــــرِ پُـــــــــــر ...

لـ ـ ـبــــــــریـــــــــــز از جــــ ـ ـا
ے פֿـــالــے تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ...عاشقانه - تنهایی - عشق - برای عشقم - دوست دارم
✘ᗩLI✘


بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــے تــو...!
پنجشنبه هفتم آذر ۱۳۹۲17:57
کـ ـ ـنـارـمــ کـ ـﮧ ــهـسـ ـتـ ـے

ــزــمــ ـا ــهـمــ ـمـ ـثـلــ مـ בسـ ـتـ ـپـ ــاچـ ـﮧ مـ ـیـشوב

ــعــقــربـ ــﮧ ــهـ ـا בوــتـ ـا ــیـ ـکـ ـ ـ ـے ــمـیـپــرــنـ ـב

اــمـ ـا ــهـ ـمـ ـیـن کـ ــﮧ ـمـ ـیـروے

ـتـ ـاوا בسـ ـتـپـ ـاچگـ ـ ـے ـهـاے سـ ـا ـعـ ـتــ را ـهـ ـمـمـ ـبـ ـایـ ـב بـ ـב ـهـمــ

ـجـ ـاــنـ ـ ـم را ـمـ ـیـگـیـرـنـ ـב ـثــ ـاـنـ ـیـ ــ ــهـ ـاے

بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــے تــو….
  


عاشقانه - تنهایی - عشق - برای عشقم - دوست دارم
✘ᗩLI✘


ﻻ ﺍِﻟـﻪ ﺍِﻟَﺎ ﺍﻟﻠّﻪ...!
چهارشنبه ششم آذر ۱۳۹۲12:13

ﺑـ ــﺎﻻﺧـ ـﺮــهـ ﯾـ ـﮑــ ﺭﻭﺯ ﺑـ ـﮧ ﺁﺭﺯﻭﯾـ ـمــ ﻣـﯿـﺮﺳـمـ ــ ...

כﺭ ﺻ ـفــ ﺍﻭﻝ ﻧـ ـ ـﻤـﺎﺯ ﺟـ ـﻠـﻮﺗـ ـﺮ ﺍﺯ ﭘﯿـشــ ﻧﻤـ ـﺎﺯ مــے ایـسـتـمــ

و ﻫــ ـﻤــﮧ ﺑـ ـﮧ ﻣـــ ـ ـ ـ ﺍﻗـ ـﺘـ ـ ـﺪﺍ ﺧـ ـﻮﺍﻫـ ـﻨـכ ﮐ ـﺮכ ...

نـ ـمـﺎﺯ ﮐِـﮧ ﺗـﻤـﺎمـ ﺷכ، ﻫـﻤـ ـﮧ ﺑـ ـﮧ ﺳ ـﻤﺖ ﻣـ ﺧـﻮﺍﻫـﻨـ ـכ ﺁﻣـ ـכ، ...

ﭼـ ـﻘـכﺭ ﻋ ـﺰﯾــ ـ ـ ـ ــﺰ ﺧ ـﻮﺍﻫـ ـمـ ﺷכ

ﺑـ ـﻌـכ ﺍﺯ ﭼـ ـ ـﻨــכ ﻗـ ـ ــכﮐِـ ــﮧ ﺣـ ـﺮﮐـ ـتــــ ﮐـﻨـﻨــכ

ﮐـ ـﺴـے ﻓـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺮﯾـﺎכ ﻣـ ـﯿــﺰﻧـ ـכ : ﺑـ ـﻠﻨـ ـ ـ ـכ ﺑـﮕـ ـــﻮ

ﻻ ﺍِﻟـﻪ ﺍِﻟَﺎ ﺍﻟﻠّﻪ


عاشقانه - تنهایی - عشق - برای عشقم - دوست دارم
✘ᗩLI✘


اجــ ـآبــت میـــکنـــی...!
سه شنبه پنجم آذر ۱۳۹۲23:53

و قــآلـَـــ ربـّکـــم ادعــونی أستــحــب لــکـ ــم  . . .


خــدایــ ـآ  ؟


بــآ زبــ ـآن نــه ! 


بــآ دلـــم ، بــآ ایــن دلـ♥ـــ ِ شکـــسـ ــته امـــ میخـــوانمـ ــت ..


اجــ ـآبــت میـــکنـــی ....... ؟؟

┘◄ + روحـــم  "درد"  دارد؛


عاشقانه - عاشقانه ها - دلتنگی - برای عشقم - دوست دارم
✘ᗩLI✘


بـ ـ ـ ـــبـ ـــ ـخـ ــش ...!
دوشنبه بیستم آبان ۱۳۹۲21:23
בلــ ـ ــم اگــ ـر بـــراے تــ ـ ـ ــو تـ ـنـ ـگـــ مــیــشــوב .
بـ ـ ـ ـــبـ ـــ ـخـ ــش ...

روزــهــ ـــایــ ـمــ  ایــنـگـونـ ـﮧ قــشــنــگ میــشــوב...


عاشقانه - عاشقانه ها - دلتنگی - برای عشقم - دوست دارم
✘ᗩLI✘


ســ ـاعـ ـتـ ...!
دوشنبه بیست و دوم مهر ۱۳۹۲12:57
بــ ـایــ ـ ـב

ســ ـاعـ ـتـ ـمـ ــ را عـ ـوضــ کــ ـنـ ـم 

عــقــربــ ــہ هــایـ ـش בیــر بـ ــہ בیــر حــرکــتــــ میکننـב .┘◄ + دلم ساعتی میخواهد که مانده باشد روی ساعت های با تو بودن !


عاشقانه - عاشقانه ها - بهترین عشق - برای عشقم - دوست دارم
✘ᗩLI✘


گـِـریــِـْﮧ ...!
شنبه ششم مهر ۱۳۹۲23:28

اَوَلــْیـלּ بـآر نـیسـتْ کـِـﮧ گـِـریــِـْﮧ مـےْ کـُــنـَم . .؛

 . . .{ اَمــّا اَوَلـیـלּ بآرےْ اَسـتْ }  . . .

کـِـﮧ گـِریــِـﮧ آرامــَم نـِمـےْ کـُنــَد !!┘◄ +

┘◄ +( آهـــــــــآی تـــــــنـهـآیـی کــــــــجــایـی؟؟؟؟؟ مـــــن بـــرگـــشـــتـــم!!!!!! )


عاشقانه - عاشقانه ها - بهترین عشق - برای عشقم - دوست دارم
✘ᗩLI✘


بلا تکـــــليفي ...!
پنجشنبه چهارم مهر ۱۳۹۲22:27

چه تکليفِ سنگـــــيني است : ” بلا تکـــــليفي ”

وقتي که نـــــميدانم …

دارمــــــت يا ندارمــــــــــت!
┘◄ + خـــــدا جون بــا من بـــازی نــكـن √
┘◄ +
مــن اصـــولا هـمـــبازی خـــوبـــے نـیـســتـم ✖


عاشقانه - عاشقانه ها - بهترین عشق - برای عشقم - دوست دارم
✘ᗩLI✘


مادر...!
چهارشنبه بیست و هفتم شهریور ۱۳۹۲14:34
ماבر مرا ببخش ...

בرב بـבنم بهانه بوב !

کســے رهایم کرבه بوב

که صــבاے بلنــב گریه هایم اشکت را בر آورב ...
┘◄ + دلــم خـــواستــــ تــقدیــرم نــخــواستـــــ


عاشقانه - عاشقانه ها - بهترین عشق - برای عشقم - دوست دارم
✘ᗩLI✘


قـ ـ ـ ـصـ ــﮧ ...!
پنجشنبه چهاردهم شهریور ۱۳۹۲15:8

قــ ـصـ ـ ــﮧ بــ ـگـ ـ ـ ـو تـ ـا بـ ــפֿـوابــ ــمـ ــ ...

امــ ـ ـ ـ ـشــ ـبــــ قـ ـ ـ ـصـ ــﮧ آمـ ـ ـבنــ ـتــــ را مـ ـیـــ ـواهــ ـمـــ ...

مـــ ـ ـ ـــیـ ـــ ـوانـ ـے ...؟؟عاشقانه - عاشقانه ها - بهترین عشق - برای عشقم - دوست دارم
✘ᗩLI✘


مـُتـولـد شـُـدم...!
شنبه نهم شهریور ۱۳۹۲14:5

 +  ـاِمــشَب مـُتـولـد شـُـدم، بـدوטּ ِ هیـچ هـَیـآ هـویی ..جنگـــل ب شـــیرش مینآزهـ ٬ ثبت ِ احـــوآل به مـتـولـدیــن شهریوریش . . .

بهلـــهـ . . 


عاشقانه - تولدت مبارک - تولد - برای عشقم - دوست دارم
✘ᗩLI✘


روز ِگآر ...!
سه شنبه بیست و دوم مرداد ۱۳۹۲23:19
یــِہ عـُمـْـر سـُکـوت کـَردَمـ . . .

בَر مـُـقابــِـل בادُ بےבاב ِروز ِگار

هـَر چے گــُـفـﭞ : گــُفتــَـم چـَشم!

حالآ نـوُبـَـﭞ مـَـنـِـہ

سـَـر ِش בاב بــِـکـِـشـَـمـ

غــُـر بــِـزَنــَم

هـِـے روز ِگآر ؟!

مے خوام خـِـرخـِـرَتـُـ بــِـجوُاَم

┘◄ +خدایــا این ضربـه هایـے کـه میخوریـم چنـد امتیازیـه؟(!)


خدا - روزگار - نامردی - ضربه - غم
✘ᗩLI✘