♀♂...✘بـ ـراے عـشـ ــقــ ـم✘...♀♂

مــפֿـــــا طــ ـب کـﮧ تــ ـ ـ ـو باشے مـدیــونـــمـ اگــ ـر نـ ــنــویــ ـسـ ــم✘

توجه توجه

+ نوشته شده در  شنبه دوازدهم اسفند 1391ساعت 23:52  توسط ✘ᗩLI✘ 

دلتنگی...!

مثل هميشه دنبال بهانه ام..
پـی چيزی می گردم که بخواهمش و نباشد.
چيزی مثل کتاب حافظ... هست.
دفتر يادداشتم..؟ هست.. آن گوشه.
گوشی.. کارتهای اعتباری و شناسايی.. کيف پول..؟ همه هستند.
امکان ندارد.. من هميشه بی حواس بوده ام.. حتما چيزی را جا گذاشته ام.
ساعت مچی؟ انگشتر يادگار مادربزرگم..؟ عينک.. عينکم جامانده...!
نه.. نه... نه..
حتی کليد را هم اين بار پشت در فراموش نکرده ام.

چه کار کنم؟
بيايم و بگويم هوايت دست از سرم برنداشت؟
بگويم بی خبری و بی خوابی کلافه ام کرد؟
بگويم برای خنده دليل کم داشتم و برای گريه شانه؟

چاره ای ندارم..
می آيم.. همه جا را بيهوده زير و رو می کنم..
و وانمود ميکنم چيزی را که جاگذاشته بودم پيدا نکردم.
بعد.. می بينم چشمت به در بوده.. شايد هم ببينم که پيراهن کهنه ام در دستت است..
که چمدانم را باز ميکنی..
که می گويی بمانم..
می ببينم که منتظرم بودی
و تو هم بی آنکه اعتراف کنم، مثل هميشه ميفهمی که دلتنگ بوده ام.
می فهمی باز بهانه گرفته ام..
اين بار برای برگشتن.. بودن.. ماندن.

دلتنگی..
بهانه خوبی است.. برای هر دوی ما.

من می آيم..
نکند چشم از در برداری.....


برچسب‌ها: عاشقانه, تنهایی, عشق, برای عشقم, دوست دارم
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و دوم آبان 1393ساعت 11:5  توسط ✘ᗩLI✘  | 

تــار مــــــو ...!

نـــــوازشــــگـــــــــــــــر خــوبـــی نــبــوديـــــــ

 

سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفــيــد شــــد

تــار مويــي کــهـ قـــســم خــوردی بــا دنــيـا عــوضــش نـمــيکنی...

 


برچسب‌ها: عاشقانه, تنهایی, عشق, برای عشقم, دوست دارم
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و دوم مهر 1393ساعت 10:53  توسط ✘ᗩLI✘  | 

روز مـ ـ ــیـ ـلاבمــ گـ ـذشــتـــــــ ...!

روز مـ ـ ــيـ ـلاבمــ گـ ـذشــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ...!

ـمـ ـتـ ـفـ ـاوتـــــ تـ ـر از ـهـمـ ـیــشـ ــﮧ ...!!

صـ ـفــ ـحـ ــﮧ اے از زنــ ـدگـ ـے امـــ را آغـ ـاز کـ ـرב ـهـ امـــ ...!!!

بــ ـــــے روح ...

بـ ـ ـے احـ ـســـــــــــاس ...

پــــــــــ ـ ـوچ ...

 

 


برچسب‌ها: روز ميلادم, تولد, تولدم, گذشت, دوست دارم
+ نوشته شده در  یکشنبه نهم شهریور 1393ساعت 0:0  توسط ✘ᗩLI✘  | 

شـ ـ ـ ــــايــعــ ـه کـنـيـــد ...!


شـ ـ ـ ــــايــعــ ـه کـنـيـــد کــهـ خـتــمــــ مــنــ اســتــــــــــ...
دلـــتــنــگــشــ شــدـهـ امـــ...
شــايـــد ايـــنــطــور بــيـــايــد...

 

ســيــــگـــــــار نــــــوشـــت: يه حرفايی هست که شنونده ای جز سيگارت ندارن...


برچسب‌ها: عاشقانه, تنهایی, دلتنگی, برای عشقم, دوست دارم
+ نوشته شده در  یکشنبه پنجم مرداد 1393ساعت 12:3  توسط ✘ᗩLI✘ 

تنهایی ...!

وقـــتــيـــ نـفـهـمـيــــ
کِــيـــ ســيــگــارتــــــــــ را روشــنـــ کرديـــ
و کِــيـــ کِـشـيــديــــ
و کِــيــــ خــامــوشـش کـرديــــ !
يـــعــنــيــــ
.
.
.

يـکـــــــــ جـايـــ کــار مـيـــ لـنـگـد!
بــــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدجور …

 

ﻧـﺒـﻮﺩﻧـتـــــ ﻣـﺜﻞ ﺗـﻤـﺎﻡ ﮐـﺮﺩﻥ ﺳﯿـﮕـﺎﺭﯼ ﺍﺳـﺖ ﺩﺭ ﻧﯿـﻤـﻪ ﺷﺒـﯽ ﺑـﺮﻓـﯽ
ﻭﻗـﺘـﯽ ﺗـﻤﺎﻡ ﺩﮐـﻪ ﻫـﺎﯼ ﺷـﻬـﺮ ﺑـﺴﺘﻪ ﺍﻧـﺪ ...

 


برچسب‌ها: عاشقانه, تنهایی, عشق, برای عشقم, دوست دارم
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم تیر 1393ساعت 14:37  توسط ✘ᗩLI✘ 

فـقـط بـيـــا ...!

فـقـط بـيـــا...
بــودنـتــــ راميــــخـواهـمـــ ….
دلـــمــــ بــرای يـــکــــ درد تـنـگــــ شـد ـهـ ...
درد فــشــرد ـهـ شـــدن ميــان آغــوشــتــــ ...!!!
خــودمــانـيــمـــ ، چــهـ درد شيـــريـنــی بـــود..…

 

 

 وای از نـيمـهـ شبــی کــهـ بيـــــدار شوم و تـــــو را بخواهـــــم

و پـاکـــــت سـيـگـارمــــ خالـــی باشــــد ...

 


برچسب‌ها: عاشقانه, تنهایی, عشق, برای عشقم, دوست دارم
+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم تیر 1393ساعت 11:38  توسط ✘ᗩLI✘ 

گآهی وقتــــ ها ...!

گآهی وقتــــ ها ..…
دلتـــ ميخوآهـــد ..…
يکی را صدآ کنی و بگويی:
“سلــــآم…می آيی قدم بزنيــم؟!…”
گآهی …
آدم چه چـز هآی ســــــآدـهـ ای را ندآرد …

 

 بـبـيـن گــوشــ کـن :
فـرقـيــ نـميـکنـهـ مـن و تـو متـولد کـدومــ بـرج سـالـيــم ،
مـهـمـ ايـنـهـ کـهـ اگـهـ تـو نبـاشی مـن همـيشـهـ برج زهرمــارمــ . . .


برچسب‌ها: عاشقانه, تنهایی, عشق, برای عشقم, دوست دارم
+ نوشته شده در  پنجشنبه نوزدهم تیر 1393ساعت 9:41  توسط ✘ᗩLI✘ 

دِلــَــم مـــيـــخـــواد ...!

دِلــَــم مـــيـــخـــواد!

خــُــــدا بــــيــــاد بــِــهــِـم بــِــگــــه:

ديـــــوونــَــم کـــَـردی بــيــــا ايــنـــَـم هـــَـمــونــی کـــه مـــيــخــــواســــتـــــی…

 

 

┘◄ + رد دادمــــ بـــــس کـــهـ درد دارمــــ ...


برچسب‌ها: عاشقانه, تنهایی, عشق, برای عشقم, دوست دارم
+ نوشته شده در  پنجشنبه نوزدهم تیر 1393ساعت 9:18  توسط ✘ᗩLI✘ 

مــــــــــــــــــــن ...!

بــرايــم مــهــم نــيســت چــه مـيشــود ...
بـــهـ هــمــه ی بــاورهــايــم ســـوگــنـد ...
هــيــچ چيــز برايـــم مــهـــم نيــســـت
يــــک کـــلام !
مـــــــــــــن دســـــت از ...
دوســـت داشـــتــنــت نــميـــکـشـم
و ايــن يــعـنـی نــهـايــت خــوشــبـخـتــی !
گيــرم کــه تــمــام دنـيــا بــگويــنـد مــا مــال هـم نيـسـتيــم !
مــا بــهـ  درد هــمــ  نمــيـخــوريــم !
گــيــرم بــرای زيــر يــک ســقــف رفــتــن ...
عــشــق آخريــن مـعيـــار ايــن جـمـاعــت بـــاشـــد !
گيـــرم دوســت داشــتــن بـــدون ســند حـــرام بــاشـــد
عجيــــب بـــاشد !
بـــاورنـــکردنـی بــاشد !
مــــــــــــــــن امــــا...
گيــــر ايــــن گيــــرهـــا نيـــســـتم !
مـــــن تــــا ابـــد...
گيـــرچــشـــمــان تــــوام !
گيــــر دوســــت داشـتـنـــت !
ميــــــــــــــــبـــــوســـمــــــــــت ...
ميـــــــخواهــــــم هــمــه بــدانـنـــد کـــه ...
مـــــن بـــــرای دوســـــــت داشـــتــنــت
بـــرای لـــــــــمــس دســـتــانـــت ...
بـــرای غـــرق شـــــدن در آغــــــــــــــ ـ ـ ـ ـــوشـــت
از هيـــچ کـــــس اجـــــازـهـ  نميـــگيـــــرم ...
حــتــی خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودت ...

 

 


برچسب‌ها: عاشقانه, تنهایی, عشق, برای عشقم, دوست دارم
+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم خرداد 1393ساعت 9:39  توسط ✘ᗩLI✘ 

چـــــای ...!

چای ميـــنــوشـــيـدمـــ ...

يــکبارـهـ دلــتــنــگــشــ شـــدمـــ

بــغــض کردمـ و اشکـ در چشــمانمــ حـلقه زد...

هـمـه بـا تـعــجــبـــــ نــگــاهمــ کردنــد!!!

لبــخـنــد تـــلـــخـــی زدمــ و گفــتــمــ  چــقــدر داغ بـــــــود ...!

 


برچسب‌ها: عاشقانه, تنهایی, عشق, برای عشقم, دوست دارم
+ نوشته شده در  جمعه پنجم اردیبهشت 1393ساعت 9:34  توسط ✘ᗩLI✘ 

دعـــــــــا ...!

وقتــــی مــی گويـــمـــ : برايـــمــ دعــا کــــن . . .

 

يـــعنـــی کـــمـــ آورده امـــ . . .

 

يــعنــــی ديــگـــر . . .

 

کـــاری از دستـــ خـــودمـــ بــرای خـــودمـــ بـــر نــمــی آيــــد!

 

 

خـــــــــــــــــــــــــــــــدايـــــــــا ...!


برچسب‌ها: عاشقانه, تنهایی, عشق, برای عشقم, دوست دارم
+ نوشته شده در  سه شنبه پنجم فروردین 1393ساعت 9:21  توسط ✘ᗩLI✘ 

شــــــــــــهریــــــــــوری ...!

 

شهریوری که باشی ؛
بی آنکه بخــواهی
تمام حرکاتت خـــاص میشود !
نگــــاهت...
عـــاشقی و دوست داشتنت...
سکـــوت و کلامــت...
احســـاس و مهــــربانی ات...
صبــــوری و تحملت...
حتی، غــــرور و لجبـــازی هایت هم جـــذابیـــتی خـــاص دارد
!

 


برچسب‌ها: شهریور, شهریوری, خاص, عشق, غرور
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هفتم اسفند 1392ساعت 20:33  توسط ✘ᗩLI✘  | 

شــــــــــــهریــــــــــور ماهـــــــــی ...!

من یه "شهریور" ماهیم..!
من همون دیوونه ام که هیچ وقت عوض نمیشه...
همونی که همه باهاش خوشحال هستن...
همونی که اونقدر یه آهنگ رو گوش میده که از ترانه گرفته تا ریتم و خوانندش متنفر بشه..!
همونی که هق هق همه رو به جون دل گوش میده اما خودش بغضاش رو زیر بالش میترکونه.!
همونی که همه فکر میکنن سخته...سنگه اما با هر تلنگری میشکنه...
همونی که مواظبه کسی ناراحت نشه اما همه ناراحتش میكنن.!
همونی که تکیه گاه خوبیه اما واسش تكیه گاهی نیست.!
من همون
"شهریور" ماهیم..!

برچسب‌ها: شهریور, شهریوری, خاص, عشق, شهریورماهی
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هفتم اسفند 1392ساعت 20:27  توسط ✘ᗩLI✘  | 

شــــــــــــهریــــــــــور ...!

 

من زاده "شهریورم"
اگر مرا میخواهی باید با "غــــرورم" بخواهی...
اگر مرا میخواهی باید با "پیچیـــدگی ام" بخواهی...
اگر مرا میخواهی باید با "صراحتــــم " بخواهی...
من با بقیه متفاوتــــم...
اگر میخواهی مثل بقیه باشم برو دنبال همان "بقیـــه"...
آنکه درون من خفته استــ، "عشـــق" استــ ... عشقی که
منتظر استــ دستــ از پا خطا کنی تا تلـــخ ترین تلـــخ ها
را به تو بچشاند ...
پس اگر نمیتوانی "خــــاص" بودنم را تحمل کنی به من
نزدیک نشو که هم دورت میکنم هم "درو" اتــ


برچسب‌ها: شهریور, شهریوری, خاص, عشق, غرور
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هفتم اسفند 1392ساعت 10:58  توسط ✘ᗩLI✘ 

ﻧﺎﻣــــﺮﺩﯼ ﻫﺎﯾــــﺖ ...!

❤ روزهـــــــ ـــــــا ... ❤

❤ ﻣﺎﻩ ﻫـــ ـــــﺎ ...❤

❤ ﺳﺎﻝ ﻫـ ـــﺎ ... ❤

❤ ﺧﻮﺍﻫــــﺪ ﮔﺬﺷــــﺖ ... ❤

❤ ﻭ ﻣــــﻦ ﺗــــﻮ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫــــﻢ ﺑﺨﺸﯿــــﺪ ... ❤

❤ ﺍﻣــــــــﺎ ﺗــــــــﻮ ...! ❤

❤ ﺧــــﻮﺩﺕ ﺭﻭ ﺑﺎﺑــــﺖ ﺗﻤــــﺎﻡ ,❤

❤ " ﻧﺎﻣــــﺮﺩﯼ ﻫﺎﯾــــﺖ " ❤

❤ ﺧﻮﺍﻫــــﯽ ﺑﺨﺸﯿــــﺪ ..... ؟! ❤


┘◄ +ﺁﺩﻡ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺩﺍﺭ …ﺩﯾﮕﻪ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ …ﺍﻭﻥ ﺁﺩﻡ ﺳﺎﺑﻖ ﻧﻤﯿﺸﻪ …ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ …

 


برچسب‌ها: عاشقانه, تنهایی, عشق, برای عشقم, دوست دارم
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم اسفند 1392ساعت 11:16  توسط ✘ᗩLI✘ 

شباي مستي ...!

ميگن:

شباي مستي آدم دروغ نميگه...

به شباي مستيم قسم'' دوست دارم ''

 


برچسب‌ها: عاشقانه, عاشقانه ها, بهترین عشق, برای عشقم, دوست دارم
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و پنجم اسفند 1392ساعت 19:19  توسط ✘ᗩLI✘  | 

درست استـــــ که ...!

 

درست استـــــ که...

بعضی ها بوده اند و بعضی ها هستند...!

و خیلی ها هم بعدا می آیند...!

امـّـا من می خواهم عزیز ِدل ِ تو باشـــم...

میفهمی...؟؟

 


برچسب‌ها: عاشقانه, عاشقانه ها, بهترین عشق, برای عشقم, دوست دارم
+ نوشته شده در  یکشنبه ششم بهمن 1392ساعت 17:38  توسط ✘ᗩLI✘  | 

من بی تو ...!

 

 

درد را با چه اندازه می گیرند؟!

 

درد دارم...

 

از اینجا

 

تــــــــــــــــــــــــــــا

 

تو...

 

 

 

 

┘◄ +من بی تو شعرخواهم نوشت..

       تو بی من چه خواهی کرد..؟

       اصلا یادت هست که نیستم...؟؟

 

 


برچسب‌ها: عاشقانه, تنهایی, عشق, برای عشقم, دوست دارم
+ نوشته شده در  سه شنبه یکم بهمن 1392ساعت 13:1  توسط ✘ᗩLI✘ 

نیا باران ...!

 

نیا باران!!! 

عاشقانه اش نــــــــکن 

"من" و "او" 

"مــــــــــــــــا" 

نشدیم..

 از هرچه می ترسیدم

سرم اومد...

کــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاش

تو هم

ترسناک بودی....!!!

 

 


برچسب‌ها: عاشقانه, تنهایی, عشق, برای عشقم, دوست دارم
+ نوشته شده در  سه شنبه یکم بهمن 1392ساعت 12:50  توسط ✘ᗩLI✘ 

کـ ـاشــ مـ ـــے شــ ـ ـ ב...!

کـ ـاشــ مـ ـــے شــ ـ ـ ב " فـ ـ ـقـ ــــط " ، تـ ـ ـو را בاشـ ـتــﮧ بـ ـاشـ ـــمـــ....

خــ ـ ـבا هـ ـ ـ ـ ـ ــے بـ ـ ـپـ ـرسـ ــב : خـ ـوبـــــ ،בیـ ـگـ ـر چـ ـ ـﮧ ؟؟!

مـ ـ ـنـــ بـ ـگـ ـویـ ـ ـمـــ : ـهـ ـیـ ـچ ، ـهـ ـ ـــمـ ـیـ ـن کـ ـافـ ـیـــ ـ ـ ــــسـتـــ !!!

 


برچسب‌ها: عاشقانه, عاشقانه ها, بهترین عشق, برای عشقم, دوست دارم
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم دی 1392ساعت 11:42  توسط ✘ᗩLI✘ 

سخت است ...!

سخت است בرک کرבن

پـــــسـ ـ ـ ـ ـري که غــ ـــم هايـــــ ـش راخو
בش ميـــ ــ
בانـ
ב و בلش ...

که همه تنـــ ـــــ ـــــها لبــــخـــنــ
בهايش را ميبيننـב ؛

که حســــ ــــــ ـــــرت ميـــــخورنـ
ـב ...

بـــخاطر شاב بوבنــــ ــــ ـــش ...

بخاطر خنـ
בه هايـــــــ ــــــــ ــــش ...

و هيــــــ ـــــــــ ــــــچکس

جز همان پســــ ـ ـ ـرکـــــ نميــ ـــ
בانـב چقدر تنهاســ ـــــت ...

که چقـ
בر ميـــــــــ ـــــــ ـــــترسـב ...

از باخـــــــــ ــــــــتن ...

از اعتــــ ــــــ ــــــما
ב بي حاصلش ...

از يــــــ ـــــــــ ــــــخ ز
בن احساس و قلبــــــ ـــــــ ــــش ...

از زنـ
בگــــــ ـــــــــــ ــــــي

 


برچسب‌ها: عاشقانه, عاشقانه ها, دلتنگی, برای عشقم, دوست دارم
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم دی 1392ساعت 11:31  توسط ✘ᗩLI✘ 

مــرگـــــــ تـدریـ ـجـــﮯ ...!

صـ ـداﮮ مـ ـ ـوزیـ ـکــــ هـ ـــمــ ـیـ ـشــگـــﮯ ...
قـ ـــورتــــــــ دادنِ بـ ـغـ ــضـــ ...
هـ ـجـ ـومــــ آوردنِ خـ ــاطــ ـراتـــــ ...
حـ ــلــقـ ــﮧﮮ شـ ـفـ ـافـ ــﮧ جــمــعــ شــ ــدـهـ دور چـ ــشـ ـمـــ ـهـامـــ ...
زمـ ـزمـ ـــﮧﮮ آـهـ ـنــگـــ ...
سـ ـرزنــ ـشـــ کــ ـردن خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــودم ...
خــ ـونـ ــدن یـ ـ ـکـــ اســ امــ اســ خـ ـ ــاص ...
و
خـ ـیــس شــدن بـ ﮯ اخـ ـتـیـار گـ ـ ـ ـونـ ــﮧ ـهـ ـا
...
و
مــرگـــــــ تـدریـ ـجـــﮯ
...
┘◄ +حواست هست؟ بازی را بهت بد باختم… من یارت بودم نه حریفت


برچسب‌ها: عاشقانه, تنهایی, عشق, برای عشقم, دوست دارم
+ نوشته شده در  سه شنبه سوم دی 1392ساعت 11:52  توسط ✘ᗩLI✘ 

ســ ـ ـ ـ ـیـگـ ـاریـ ـمـــ کـ ـرב ...!

ســ ـ ـ ـ ـیـگـ ـاریـ ـمـــ کـ ـرב بــ ـا رفـتـنـشــــــــــــــــــــــ

اونـ ـ ـــکـ
ـ ــہ
بـ
ـ ـہ سـ ـ ـیـگـ ـار کـ ـشــیــ בنــمـــ گـ ـیــر ـمــیــ ــבاב ...


┘◄ + رفتـــــــــــــــــــــــــــ ......

برچسب‌ها: عاشقانه, تنهایی, سیگار, رفت, دوست دارم
+ نوشته شده در  سه شنبه سوم دی 1392ساعت 9:50  توسط ✘ᗩLI✘ 

فـ ـقـط تــــــــ ـ ـ ـ ـ ـــــــــــو...!

گـ ـریا شـدـهـ כلــ ـــمـــ

ـهـ ـمـچــ ـو پـسـ ـرکـ ـ ـ ـے لـجـ ـبـ ـاز

 پـ ـا بـهـ زمـ ـیـ مـ ـ ـےکـ ـ ـ ـــوبـכ

تــــــ ـ ـ ـ ــو را مـیـــــــ ـخــ ـواهـ ـכ

فـ ـقـط تــــــــ ـ ـ ـ ـ ـــــــــــو را


برچسب‌ها: عاشقانه, تنهایی, عشق, برای عشقم, دوست دارم
+ نوشته شده در  یکشنبه یکم دی 1392ساعت 19:17  توسط ✘ᗩLI✘ 

صـכایــ ـمـــ مـــ ــیــــکـــنــے ...!

عــ ـ ـ ــاشــ ـق اســ ـمـ ـمـــ مـیـ ـشــومـــ . . .

وقــ ـ ـتـــے تــــ ـ ـــو

صـכایــ ـمـــ مـــ ــیــــکـــنــے . . .


برچسب‌ها: عاشقانه, تنهایی, صدایم کن, برای عشقم, دوست دارم
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هشتم آذر 1392ساعت 10:42  توسط ✘ᗩLI✘ 

عــشــ ـق یــعـنــ ـے ...!

عــشــ ـق یــعـنــ ـے

تــو گــوشـــیــتـــــ یـ ــﮧ ســـر ے اسـ امـ اسـ  ـهــســتـــ

کـ ــﮧ عـمــ ـرا כلــ ـتــــ بـ ـیــاכ پــ ـاکـــ کــ ـنـ ـے ..


برچسب‌ها: گوشی, اس ام اس, عشق یعنی, برای عشقم, دوست دارم
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هشتم آذر 1392ساعت 10:25  توسط ✘ᗩLI✘ 

عـــ ـ ـاشــ ـقــاـنـ ـہ ...!

عـــ ـ ـاشــ ـقــاـنـ ـہ ـهـ ـا ـیــ ـتــــــ را کـ ـہ ـمـ ـیــفــرـســ ـتـ

ابـ ـ ـتـــدا ذوقـــ مــیـ ـکــنــ ـمـــــ

ســ ـپــســـ בلـ ـمــ مــ ـیــگـیــرב کـ ـہ

چـ ـہ کــ ـسـ آنـ ـهــا را بــ ـرا تــو فــ ـرســ ـتــ ـاב ـهـ اســ ـتـــ ...!!برچسب‌ها: عاشقانه, تنهایی, عشق, برای عشقم, دوست دارم
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم آذر 1392ساعت 16:38  توسط ✘ᗩLI✘ 

مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــــــــــــטּ پُــــــــــرـمــ ...!

پُـ ـ ـرـمـ از ـنـ  ــבاـشـتـ ــﮧ ـهـایـ ـے کـ ــﮧ بـایـב مــے בاـشـتـمـشـا


پُـ ـ ـ ـرـمـ از בاـشـتـ ــﮧ ـهـایــے کــﮧ نـمــے ـواسـتـمـشـا


مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـپُــرــمــ ...

لـ ـ ـ ـبــــــــــریــــــــــــــــــــز ...

لـ ـ ـبـالـبـــــ از بـو
ב ـهـا و نـبـوב ـهـا, بـایـ ـב ـهــا و نـ ـبـایـב ـهـا


یـ ـاב ـهـا وـاطــرـهـ ـهـا , اشــکــــ ـهــا و کـ ـ ـ ـابــوـســ ــهــ ـا ...


مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــــــــــــ
پُــــــــــرـمــ ...پُــــرِ پُـــــــــــر ...

لـ ـ ـبــــــــریـــــــــــز از جــــ ـ ـا
ے פֿـــالــے تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ...برچسب‌ها: عاشقانه, تنهایی, عشق, برای عشقم, دوست دارم
+ نوشته شده در  یکشنبه دهم آذر 1392ساعت 9:43  توسط ✘ᗩLI✘ 

بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــے تــو...!

کـ ـ ـنـارـمــ کـ ـﮧ ــهـسـ ـتـ ـے

ــزــمــ ـا ــهـمــ ـمـ ـثـلــ مـ בسـ ـتـ ـپـ ــاچـ ـﮧ مـ ـیـشوב

ــعــقــربـ ــﮧ ــهـ ـا בوــتـ ـا ــیـ ـکـ ـ ـ ـے ــمـیـپــرــنـ ـב

اــمـ ـا ــهـ ـمـ ـیـن کـ ــﮧ ـمـ ـیـروے

ـتـ ـاوا בسـ ـتـپـ ـاچگـ ـ ـے ـهـاے سـ ـا ـعـ ـتــ را ـهـ ـمـمـ ـبـ ـایـ ـב بـ ـב ـهـمــ

ـجـ ـاــنـ ـ ـم را ـمـ ـیـگـیـرـنـ ـב ـثــ ـاـنـ ـیـ ــ ــهـ ـاے

بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــے تــو….
  


برچسب‌ها: عاشقانه, تنهایی, عشق, برای عشقم, دوست دارم
+ نوشته شده در  پنجشنبه هفتم آذر 1392ساعت 17:57  توسط ✘ᗩLI✘ 

مطالب قدیمی‌تر