مــפֿـــــا طــ ـب کـﮧ تــ ـ ـ ـو باشے مـدیــونـــمـ اگــ ـر نـ ــنــویــ ـسـ ــم✘

برچسب‌ها: عاشقانه, عشقولانه, عشق, عشقی, عاشقی
+ نوشته شده در  شنبه دوازدهم اسفند ۱۳۹۱ساعت 23:52  توسط ✘ᗩLI✘ 

انگشتان تازه میخواهم ،
تا طور دیگری بنویسم.
میخواهم الفبایی کشف کنم برای تو ، متفاوت با الفبای تمام زبانها ؛
که در آن چیزی از هارمونی باران باشد ، از غبار هاله ی ماه ، اندوه ابرهای خاکستری ، درد برگهای بید.
میخواهم جنگی از کلمات به تو هدیه کنم ؛ که هیچکس هدیه نگرفته باشد.
میخواهم تو را به خودم تبدیل کنم.
میخواهم تو را به خود زبان های مهم دنیا ترجمه کنم.
تو هر کجا باشی عشق همانجاست.

میخواهم تو را به عشق ترجمه کنم
+ نوشته شده در  شنبه دهم مرداد ۱۳۹۴ساعت 15:49  توسط ✘ᗩLI✘  | 


این پست را ســــــکوت می کنم تو بنویس !


تــــــــو بنویس ...


از دلتنگی هایت از دردهایت، از حــــرف هایت ...

از هرچه دلت می گوید !

بنویس برایـــــــــم...

بنویس چی کم گذاشتم..؟؟

بنویس چرا رفتی...؟؟

بنویس چیکار با منو احساسم کردی...؟؟

بنویس برایم..؟؟


برچسب‌ها: عاشقانه, عاشقانه ها, بهترین عشق, برای عشقم, دوست دارم
+ نوشته شده در  یکشنبه ششم بهمن ۱۳۹۲ساعت 17:38  توسط ✘ᗩLI✘  | 


درد را با چه اندازه می گیرند؟!

 

درد دارم...

 

از اینجا

 

تــــــــــــــــــــــــــــا

 

تو...┘◄ +من بی تو شعرخواهم نوشت..

       تو بی من چه خواهی کرد..؟

       اصلا یادت هست که نیستم...؟؟


برچسب‌ها: عاشقانه, تنهایی, عشق, برای عشقم, دوست دارم
+ نوشته شده در  سه شنبه یکم بهمن ۱۳۹۲ساعت 13:1  توسط ✘ᗩLI✘  | 


نیا باران!!! 

عاشقانه اش نــــــــکن 

"من" و "او" 

"مــــــــــــــــا" 

نشدیم..
از هرچه می ترسیدم

سرم اومد...

کــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاش

تو هم

ترسناک بودی....!!!برچسب‌ها: عاشقانه, تنهایی, عشق, برای عشقم, دوست دارم
+ نوشته شده در  سه شنبه یکم بهمن ۱۳۹۲ساعت 12:50  توسط ✘ᗩLI✘  | 

کـ ـاشــ مـ ـــے شــ ـ ـ ב " فـ ـ ـقـ ــــط " ، تـ ـ ـو را בاشـ ـتــﮧ بـ ـاشـ ـــمـــ....

خــ ـ ـ בا هـ ـ ـ ـ ـ ــے بـ ـ ـپـ ـرسـ ــב : خـ ـوبـــــ ، בیـ ـگـ ـر چـ ـ ـﮧ ؟؟!

مـ ـ ـنـــ بـ ـگـ ـویـ ـ ـمـــ : ـهـ ـیـ ـچ ، ـهـ ـ ـــمـ ـیـ ـن کـ ـافـ ـیـــ ـ ـ ــــسـتـــ !!!برچسب‌ها: عاشقانه, عاشقانه ها, بهترین عشق, برای عشقم, دوست دارم
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم دی ۱۳۹۲ساعت 11:42  توسط ✘ᗩLI✘  | 

سخت است בرک کرבن

پـــــسـ ـ ـ ـ ـري که غــ ـــم هايـــــ ـش راخو
בش ميـــ ــ
בانـ
ב و בلش ...

که همه تنـــ ـــــ ـــــها لبــــخـــنــ
בهايش را ميبيننـב ؛

که حســــ ــــــ ـــــرت ميـــــخورنـ
ـב ...

بـــخاطر شاב بوבنــــ ــــ ـــش ...

بخاطر خنـ
בه هايـــــــ ــــــــ ــــش ...

و هيــــــ ـــــــــ ــــــچکس

جز همان پســــ ـ ـ ـرکـــــ نميــ ـــ
בانـב چقدر تنهاســ ـــــت ...

که چقـ
בر ميـــــــــ ـــــــ ـــــترسـב ...

از باخـــــــــ ــــــــتن ...

از اعتــــ ــــــ ــــــما
ב بي حاصلش ...

از يــــــ ـــــــــ ــــــخ ز
בن احساس و قلبــــــ ـــــــ ــــش ...

از زنـ
בگــــــ ـــــــــــ ــــــي


برچسب‌ها: عاشقانه, عاشقانه ها, دلتنگی, برای عشقم, دوست دارم
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم دی ۱۳۹۲ساعت 11:31  توسط ✘ᗩLI✘  | 

صـ ـداﮮ مـ ـ ـوزیـ ـکــــ هـ ـــمــ ـیـ ـشــگـــﮯ ...
قـ ـــورتــــــــ دادنِ بـ ـغـ ــضـــ ...
هـ ـجـ ـومــــ آوردنِ خـ ــاطــ ـراتـــــ ...
حـ ــلــقـ ــﮧﮮ شـ ـفـ ـافـ ــﮧ جــمــعــ شــ ــدـهـ دور چـ ــشـ ـمـــ ـهـامـــ ...
زمـ ـزمـ ـــﮧﮮ آـهـ ـنــگـــ ...
سـ ـرزنــ ـشـــ کــ ـردن خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــودم ...
خــ ـونـ ــدن یـ ـ ـکـــ اســ امــ اســ خـ ـ ــاص ...
و
خـ ـیــس شــدن بـ ﮯ اخـ ـتـیـار گـ ـ ـ ـونـ ــﮧ ـهـ ـا
...
و
مــرگـــــــ تـدریـ ـجـــﮯ
...
┘◄ +حواست هست؟ بازی را بهت بد باختم… من یارت بودم نه حریفت


برچسب‌ها: عاشقانه, تنهایی, عشق, برای عشقم, دوست دارم
+ نوشته شده در  سه شنبه سوم دی ۱۳۹۲ساعت 11:52  توسط ✘ᗩLI✘ 

ســ ـ ـ ـ ـیـگـ ـاریـ ـمـــ کـ ـرב بــ ـا رفـتـنـشــــــــــــــــــــــ

اونـ ـ ـــکـ
ـ ــہ
بـ
ـ ـہ سـ ـ ـیـگـ ـار کـ ـشــیــ בنــمـــ گـ ـیــر ـمــیــ ــבاב ...


┘◄ + رفتـــــــــــــــــــــــــــ ......

برچسب‌ها: عاشقانه, تنهایی, سیگار, رفت, دوست دارم
+ نوشته شده در  سه شنبه سوم دی ۱۳۹۲ساعت 9:50  توسط ✘ᗩLI✘ 

گـ ـریا شـدـهـ כلــ ـــمـــ

ـهـ ـمـچــ ـو پـسـ ـرکـ ـ ـ ـے لـجـ ـبـ ـاز

 پـ ـا بـهـ زمـ ـیـ مـ ـ ـےکـ ـ ـ ـــوبـכ

تــــــ ـ ـ ـ ــو را مـیـــــــ ـخــ ـواهـ ـכ

فـ ـقـط تــــــــ ـ ـ ـ ـ ـــــــــــو را


برچسب‌ها: عاشقانه, تنهایی, عشق, برای عشقم, دوست دارم
+ نوشته شده در  یکشنبه یکم دی ۱۳۹۲ساعت 19:17  توسط ✘ᗩLI✘ 

عــ ـ ـ ــاشــ ـق اســ ـمـ ـمـــ مـیـ ـشــومـــ . . .

وقــ ـ ـتـــے تــــ ـ ـــو

صـכایــ ـمـــ مـــ ــیــــکـــنــے . . .


برچسب‌ها: عاشقانه, تنهایی, صدایم کن, برای عشقم, دوست دارم
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هشتم آذر ۱۳۹۲ساعت 10:42  توسط ✘ᗩLI✘ 

عــشــ ـق یــعـنــ ـے

تــو گــوشـــیــتـــــ یـ ــﮧ ســـر ے اسـ امـ اسـ  ـهــســتـــ

کـ ــﮧ عـمــ ـرا כلــ ـتــــ بـ ـیــاכ پــ ـاکـــ کــ ـنـ ـے ..


برچسب‌ها: گوشی, اس ام اس, عشق یعنی, برای عشقم, دوست دارم
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هشتم آذر ۱۳۹۲ساعت 10:25  توسط ✘ᗩLI✘ 

عـــ ـ ـاشــ ـقــاـنـ ـہ ـهـ ـا ـیــ ـتــــــ را کـ ـہ ـمـ ـیــفــرـســ ـتـ

ابـ ـ ـتـــدا ذوقـــ مــیـ ـکــنــ ـمـــــ

ســ ـپــســـ בلـ ـمــ مــ ـیــگـیــرב کـ ـہ

چـ ـہ کــ ـسـ آنـ ـهــا را بــ ـرا تــو فــ ـرســ ـتــ ـاב ـهـ اســ ـتـــ ...!!برچسب‌ها: عاشقانه, تنهایی, عشق, برای عشقم, دوست دارم
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم آذر ۱۳۹۲ساعت 16:38  توسط ✘ᗩLI✘ 

پُـ ـ ـرـمـ از ـنـ  ــבاـشـتـ ــﮧ ـهـایـ ـے کـ ــﮧ بـایـב مــے בاـشـتـمـشـا


پُـ ـ ـ ـرـمـ از בاـشـتـ ــﮧ ـهـایــے کــﮧ نـمــے ـواسـتـمـشـا


مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـپُــرــمــ ...

لـ ـ ـ ـبــــــــــریــــــــــــــــــــز ...

لـ ـ ـبـالـبـــــ از بـو
ב ـهـا و نـبـوב ـهـا, بـایـ ـב ـهــا و نـ ـبـایـב ـهـا


یـ ـاב ـهـا وـاطــرـهـ ـهـا , اشــکــــ ـهــا و کـ ـ ـ ـابــوـســ ــهــ ـا ...


مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــــــــــــ
پُــــــــــرـمــ ...پُــــرِ پُـــــــــــر ...

لـ ـ ـبــــــــریـــــــــــز از جــــ ـ ـا
ے פֿـــالــے تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ...برچسب‌ها: عاشقانه, تنهایی, عشق, برای عشقم, دوست دارم
+ نوشته شده در  یکشنبه دهم آذر ۱۳۹۲ساعت 9:43  توسط ✘ᗩLI✘ 

کـ ـ ـنـارـمــ کـ ـﮧ ــهـسـ ـتـ ـے

ــزــمــ ـا ــهـمــ ـمـ ـثـلــ مـ בسـ ـتـ ـپـ ــاچـ ـﮧ مـ ـیـشوב

ــعــقــربـ ــﮧ ــهـ ـا בوــتـ ـا ــیـ ـکـ ـ ـ ـے ــمـیـپــرــنـ ـב

اــمـ ـا ــهـ ـمـ ـیـن کـ ــﮧ ـمـ ـیـروے

ـتـ ـاوا בسـ ـتـپـ ـاچگـ ـ ـے ـهـاے سـ ـا ـعـ ـتــ را ـهـ ـمـمـ ـبـ ـایـ ـב بـ ـב ـهـمــ

ـجـ ـاــنـ ـ ـم را ـمـ ـیـگـیـرـنـ ـב ـثــ ـاـنـ ـیـ ــ ــهـ ـاے

بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــے تــو….
  


برچسب‌ها: عاشقانه, تنهایی, عشق, برای عشقم, دوست دارم
+ نوشته شده در  پنجشنبه هفتم آذر ۱۳۹۲ساعت 17:57  توسط ✘ᗩLI✘ 

ﺑـ ــﺎﻻﺧـ ـﺮــهـ ﯾـ ـﮑــ ﺭﻭﺯ ﺑـ ـﮧ ﺁﺭﺯﻭﯾـ ـمــ ﻣـﯿـﺮﺳـمـ ــ ...

כﺭ ﺻ ـفــ ﺍﻭﻝ ﻧـ ـ ـﻤـﺎﺯ ﺟـ ـﻠـﻮﺗـ ـﺮ ﺍﺯ ﭘﯿـشــ ﻧﻤـ ـﺎﺯ مــے ایـسـتـمــ

و ﻫــ ـﻤــﮧ ﺑـ ـﮧ ﻣـــ ـ ـ ـ ﺍﻗـ ـﺘـ ـ ـﺪﺍ ﺧـ ـﻮﺍﻫـ ـﻨـכ ﮐ ـﺮכ ...

نـ ـمـﺎﺯ ﮐِـﮧ ﺗـﻤـﺎمـ ﺷכ، ﻫـﻤـ ـﮧ ﺑـ ـﮧ ﺳ ـﻤﺖ ﻣـ ﺧـﻮﺍﻫـﻨـ ـכ ﺁﻣـ ـכ، ...

ﭼـ ـﻘـכﺭ ﻋ ـﺰﯾــ ـ ـ ـ ــﺰ ﺧ ـﻮﺍﻫـ ـمـ ﺷכ

ﺑـ ـﻌـכ ﺍﺯ ﭼـ ـ ـﻨــכ ﻗـ ـ ــכﮐِـ ــﮧ ﺣـ ـﺮﮐـ ـتــــ ﮐـﻨـﻨــכ

ﮐـ ـﺴـے ﻓـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺮﯾـﺎכ ﻣـ ـﯿــﺰﻧـ ـכ : ﺑـ ـﻠﻨـ ـ ـ ـכ ﺑـﮕـ ـــﻮ

ﻻ ﺍِﻟـﻪ ﺍِﻟَﺎ ﺍﻟﻠّﻪ


برچسب‌ها: عاشقانه, تنهایی, عشق, برای عشقم, دوست دارم
+ نوشته شده در  چهارشنبه ششم آذر ۱۳۹۲ساعت 12:13  توسط ✘ᗩLI✘  | 


و قــآلـَـــ ربـّکـــم ادعــونی أستــحــب لــکـ ــم  . . .


خــدایــ ـآ  ؟


بــآ زبــ ـآن نــه ! 


بــآ دلـــم ، بــآ ایــن دلـ♥ـــ ِ شکـــسـ ــته امـــ میخـــوانمـ ــت ..


اجــ ـآبــت میـــکنـــی ....... ؟؟

┘◄ + روحـــم  "درد"  دارد؛


برچسب‌ها: عاشقانه, عاشقانه ها, دلتنگی, برای عشقم, دوست دارم
+ نوشته شده در  سه شنبه پنجم آذر ۱۳۹۲ساعت 23:53  توسط ✘ᗩLI✘ 

בلــ ـ ــم اگــ ـر بـــراے تــ ـ ـ ــو تـ ـنـ ـگـــ مــیــشــوב .
بـ ـ ـ ـــبـ ـــ ـخـ ــش ...

روزــهــ ـــایــ ـمــ  ایــنـگـونـ ـﮧ قــشــنــگ میــشــوב...


برچسب‌ها: عاشقانه, عاشقانه ها, دلتنگی, برای عشقم, دوست دارم
+ نوشته شده در  دوشنبه بیستم آبان ۱۳۹۲ساعت 21:23  توسط ✘ᗩLI✘  | 

بــ ـایــ ـ ـב

ســ ـاعـ ـتـ ـمـ ــ را عـ ـوضــ کــ ـنـ ـم 

عــقــربــ ــہ هــایـ ـش בیــر بـ ــہ בیــر حــرکــتــــ میکننـב .┘◄ + دلم ساعتی میخواهد که مانده باشد روی ساعت های با تو بودن !


برچسب‌ها: عاشقانه, عاشقانه ها, بهترین عشق, برای عشقم, دوست دارم
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم مهر ۱۳۹۲ساعت 12:57  توسط ✘ᗩLI✘  | 


اَوَلــْیـלּ بـآر نـیسـتْ کـِـﮧ گـِـریــِـْﮧ مـےْ کـُــنـَم . .؛

 . . .{ اَمــّا اَوَلـیـלּ بآرےْ اَسـتْ }  . . .

کـِـﮧ گـِریــِـﮧ آرامــَم نـِمـےْ کـُنــَد !!┘◄ +

┘◄ +( آهـــــــــآی تـــــــنـهـآیـی کــــــــجــایـی؟؟؟؟؟ مـــــن بـــرگـــشـــتـــم!!!!!! )


برچسب‌ها: عاشقانه, عاشقانه ها, بهترین عشق, برای عشقم, دوست دارم
+ نوشته شده در  شنبه ششم مهر ۱۳۹۲ساعت 23:28  توسط ✘ᗩLI✘ 


چه تکليفِ سنگـــــيني است : ” بلا تکـــــليفي ”

وقتي که نـــــميدانم …

دارمــــــت يا ندارمــــــــــت!
┘◄ + خـــــدا جون بــا من بـــازی نــكـن √
┘◄ +
مــن اصـــولا هـمـــبازی خـــوبـــے نـیـســتـم ✖


برچسب‌ها: عاشقانه, عاشقانه ها, بهترین عشق, برای عشقم, دوست دارم
+ نوشته شده در  پنجشنبه چهارم مهر ۱۳۹۲ساعت 22:27  توسط ✘ᗩLI✘ 

ماבر مرا ببخش ...

בرב بـבنم بهانه بوב !

کســے رهایم کرבه بوב

که صــבاے بلنــב گریه هایم اشکت را בر آورב ...
┘◄ + دلــم خـــواستــــ تــقدیــرم نــخــواستـــــ


برچسب‌ها: عاشقانه, عاشقانه ها, بهترین عشق, برای عشقم, دوست دارم
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم شهریور ۱۳۹۲ساعت 14:34  توسط ✘ᗩLI✘ 

قــ ـصـ ـ ــﮧ بــ ـگـ ـ ـ ـو تـ ـا بـ ــפֿـوابــ ــمـ ــ ...

امــ ـ ـ ـ ـشــ ـبــــ قـ ـ ـ ـصـ ــﮧ آمـ ـ ـבنــ ـتــــ را مـ ـیـــ ـواهــ ـمـــ ...

مـــ ـ ـ ـــیـ ـــ ـوانـ ـے ...؟؟برچسب‌ها: عاشقانه, عاشقانه ها, بهترین عشق, برای عشقم, دوست دارم
+ نوشته شده در  پنجشنبه چهاردهم شهریور ۱۳۹۲ساعت 15:8  توسط ✘ᗩLI✘ 

 +  ـاِمــشَب مـُتـولـد شـُـدم، بـدوטּ ِ هیـچ هـَیـآ هـویی ..جنگـــل ب شـــیرش مینآزهـ ٬ ثبت ِ احـــوآل به مـتـولـدیــن شهریوریش . . .

بهلـــهـ . . 


برچسب‌ها: عاشقانه, تولدت مبارک, تولد, برای عشقم, دوست دارم
+ نوشته شده در  شنبه نهم شهریور ۱۳۹۲ساعت 14:5  توسط ✘ᗩLI✘ 

یــِہ عـُمـْـر سـُکـوت کـَردَمـ . . .

בَر مـُـقابــِـل בادُ بےבاב ِروز ِگار

هـَر چے گــُـفـﭞ : گــُفتــَـم چـَشم!

حالآ نـوُبـَـﭞ مـَـنـِـہ

سـَـر ِش בاב بــِـکـِـشـَـمـ

غــُـر بــِـزَنــَم

هـِـے روز ِگآر ؟!

مے خوام خـِـرخـِـرَتـُـ بــِـجوُاَم

┘◄ +خدایــا این ضربـه هایـے کـه میخوریـم چنـد امتیازیـه؟(!)


برچسب‌ها: خدا, روزگار, نامردی, ضربه, غم
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و دوم مرداد ۱۳۹۲ساعت 23:19  توسط ✘ᗩLI✘  | 

פֿבآیـــــــــآ ....

مے פֿواهمـــــــــ اعتــــــــراف ڪُــــــنَـҐ

בیگـــر نمے توآنــــَمـــ؛

פֿωتـــہ اَمـــــــــ ....

مــَטּ اَمآنتـــــــــ בآر خوبے نیـωـتـҐ ،

"مـــــرآ" از مـטּ بگیر

مآلہ פֿوבتـــــــ !

مــَטּ نمے تــوانــَم نگهشــ בار..... Ґبرچسب‌ها: عاشقانه, عاشقانه ها, بهترین عشق, برای عشقم, دوست دارم
+ نوشته شده در  جمعه هجدهم مرداد ۱۳۹۲ساعت 15:47  توسط ✘ᗩLI✘ 

هــ ــیــ ـ ـ ـ ـس ...! 

هـیــ ــ ـچــ نــگــو ...! 

صـ ـבا تــ ـ ـ ـو را بـ ـاב هـ ـمــ نـبـایــــ ـב بـشـنـوב

تـ ـمــامــ وجـوב تــ ـ ــو مــالـــ مـــ ـטּ اسـتـــ ...؟ 

مـرבمــ مـیگویــ ـ ــنـב حسوבم ... تــ ــ ـو میـــ ــگویــ בیـــ ــوانه 

اما مــ ــטּ عــ ـــ ـاشـقم !! 

عــشـ ـق... ، حساבتـ ـــ... ، בیوانگـ ...

تـــ ــو فـقـطـ بخنــב تـ ــا ببیـــ ــنــ چطور برایـــ ــت جاטּ میــ ــבهمـــ


برچسب‌ها: عاشقانه, عاشقانه ها, لعنت, برای عشقم, دوست دارم
+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم مرداد ۱۳۹۲ساعت 22:25  توسط ✘ᗩLI✘ 

تــنــتــ را کــوکــ کــטּ ســاعــتــ بامــבاב ...

تــیــکــ تــاکــ مــیــخــواهـב בلمــ !!

ســاعــتــ عــشــــــقــ بــازیـــسـتـــ ..

ثــانــیـــہ بـــ ـہ ثــانــیـــہ בر آغــوشـتـــ خــواهــمـــ مــانــב ..

چــ ـــہ آهــنــگــ בلــنــشـیــنــ  בارב ...

تــیــکـــ تــاکـــ آغــوشـتـــ .. !!برچسب‌ها: عاشقانه, عاشقانه ها, بهترین عشق, برای عشقم, دوست دارم
+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم مرداد ۱۳۹۲ساعت 22:13  توسط ✘ᗩLI✘ 

בیــ ـ ـ ـ ــروز : مــ ـ ـ ـטּ و تــ ـو بـــ ـ ـ ــوسـ ــ ـہ هــا داغــ

امــ....ـــروز : مــ ـ ـ ـטּ و داغــ  بـــ ـوسـ ــ ـہ هـــا تــ ـ ـو


برچسب‌ها: عاشقانه, عاشقانه ها, بهترین عشق, برای عشقم, دوست دارم
+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم مرداد ۱۳۹۲ساعت 22:5  توسط ✘ᗩLI✘ 

لـــ ــعنــت بــﮧ مـــوبـــایــــلــــ ...!!

لـــــــــ ـــــــــعنـت بــﮧ اسـ  امــ  اســ ...!

لــــــ ـ ـ ـ ـــــــــــعنــت بــﮧ ایــــنـــتــرنــتـــ ...!!!

مـ خـ ــوבتــ را از نـ ـزבیــ کــ  مــ ــے خــواهـــ ــــــمــ ...


برچسب‌ها: عاشقانه, عاشقانه ها, لعنت, برای عشقم, دوست دارم
+ نوشته شده در  شنبه بیست و دوم تیر ۱۳۹۲ساعت 16:21  توسط ✘ᗩLI✘  |