پروفایل نویسنده

آرشیو مطالب

کلیه مطالب این وبلاگ

طراح قالب : آی تممــפֿـــــا طــ ـب کـﮧ تــ ـ ـ ـو باشي مـديــونـــمـ اگــ ـر نـ ــنــويــ ـسـ ــم✘
 
 
به قسمت لینک های ویژه مراجعه کنید و از آرشیو مطالب دلنوشته های گذشته رو بخونید.
 
 
 

برگشتنت به من يک معجزه بود...

 

بانو ...

صحنه ی رفتنت ، کروکی نمیخواهد ...

مقصر اصلی منم ، جریمه اش صددرصد با من..

و دلیل رفتنت هنوز معماییست درست مانند آمدنت ...!

و باز هم سوال تکراری خیابانها از من ..؟؟؟

بانویت کجاست..؟؟؟

کی می آید..؟؟؟

راستی بانو...

به انتظار روزهای خوب بمانم..؟؟؟؟؟؟؟

 

 

میدانم که اینبار آمده ای که بمانی...

و من قول میدهم تمام بدی ها را فراموش کنم و هرروز بیشتر از دیروز دوستت داشته باشم..

 

برای صاحب نوشته هايم " Rozhan " مهربان من..

تو لبخندت را بياور..

من شعر تازه دم ميکنم...

می نشينيم و گپ ميزنيم..


برچسبـهـ ـا : عاشقانه, عشقولانه, عشق, عشقی, عاشقی
شنبه دوازدهم اسفند ۱۳۹۱ 23:52 |- ✘ᗩLI✘ -|

_____________________________________________

دلـــــم کــه بــرايـــــت تنــــگ مــی شــود...

ســــــرک ميــــکــشـم لا بـــــه لای
نـــوشــــته هـــايـــم...


هيــــــچ جــای ديـــگری نيـــــســـت...

کــــه ايــنـــقـــدر پـــــر بــاشــــد از
" تــــــــــو"

 


برچسبـهـ ـا : عاشقانه, دلم, تو, زندگيمون, دوست دارم
پنجشنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۴ 14:3 |- ✘ᗩLI✘ -|

_____________________________________________

دنــيـا پُــر از آدم هـايــی سـت کـهـ هـمـديگـر را گــم کـرده انــد.

مــــن هـــم خـــودم را جـــايـــی..

لابـلای هــميــن وارونـگــی فـصـل هــا...

در دل تــمــام بــرف و بـاران هـــای نـبــاريــده،

گــم کـــردم.

فــرصــت زيــادی بــاقــی نمانده.

تـــا ديــر نــشده..

فقــط يــک بار ديــگر...

پـيــدايــم کــن..

در ســربــالايــی هــر روزه..

در خيــابــان امــن پـشــتـی..

در کــافــه هميــشگــی فــرامــوش شــده..

پشــت نــگاه های بــی قــرار و عــطر جاماندۀ دســـتانت..

شــانه بـــه شــانـــه آغــوش هـای بدهــکار و بــوســه هــای فــروخــورده..

دلِ ايــن تـنهـايــیِ مــچــالــه، بــی تــمامِ تــو، بــاز نخــواهد شـــد.

 


برچسبـهـ ـا : عاشقانه, دلم, دلم تنگ شده, برای عشقم, دوست دارم
سه شنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۹۴ 14:27 |- ✘ᗩLI✘ -|

_____________________________________________

تـــقــويـــم امــسـالـــــم داره تـمـوم ميـــــــشه...بســ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــه! بـرگـــرد ...

 


برچسبـهـ ـا : عاشقانه, تقويم, تموم شد, برای عشقم, برگرد
جمعه پانزدهم اسفند ۱۳۹۳ 9:42 |- ✘ᗩLI✘ -|

_____________________________________________

عشق از دست رفته هنوز هم عشق است


فقط شکلش عوض می شود ، همين ...


ديگر نمی توانی لبخند عشقت را ببينی

يا برايش غذا ببری

يا موهايش را نوازش کنی

و يا با او برقصی

اما وقتی اين حس ها ضعيف می شوند ، حس های ديگر قدرت می يابند ؛


خاطرات !


خاطرات شريکت می شوند ...


تو آن را غذا می دهی ، بغلش می کنی ، با آن می رقصی


زندگی باید به پایان برسد ولی عشق نه !

 


برچسبـهـ ـا : دلتنگی, خيانت, نامردی, نبودنت, بی معرفت
چهارشنبه ششم اسفند ۱۳۹۳ 10:3 |- ✘ᗩLI✘ -|

_____________________________________________

وقتی چمدانش را به قصد رفتن بست،نگفتم عزیزم ، این کار را نکن .

نگفتم برگرد و یک بار دیگر به من فرصت بده .

وقتی پرسید دوستش دارم یا نه ،رویم را برگرداندم.

حالا او رفته ، و من تمام چیزهایی را که نگفتم ، می شنوم.

نگفتم عزیزم متاسفم ، چون من هم مقّصر بودم.

نگفتم اختلاف ها را کنار بگذاریم ،

چون تمام آنچه می خواهیم عشق و وفاداری و مهلت است.

گفتم اگر راهت را انتخاب کرده ای، من آن را سد نخواهم کرد.

حالا او رفته ، حالا او رفته ، و من

تمام چیزهایی را که نگفتم ، می شنوم.

او را در آغوش نگرفتم و اشک هایش را پاک نکردم

نگفتم اگر تو نباشی زندگی ام بی معنی خواهد بود.

فکر می کردم از تمامی آن بازی ها خلاص خواهم شد.

اما حالا ، تنها کاری که می کنم گوش دادن به چیزهایی است که نگفتم.

نگفتم بارانی ات را درآر... قهوه درست می کنم و با هم حرف می زنیم.

نگفتم جاده بیرون خانه طولانی و خلوت و بی انتهاست.

گفتم خدانگهدار ، موفق باشی،

خدا به همراهت . او رفت و مرا تنها گذاشت

تا با تمام چیزهایی که نگفتم، زندگی کنم.

 


برچسبـهـ ـا : دلتنگی, خيانت, نامردی, رفت, بی معرفت
پنجشنبه بیست و سوم بهمن ۱۳۹۳ 8:26 |- ✘ᗩLI✘ -|

_____________________________________________

مــرا زمــانــی از دســــت دادی
كــه مـــيـان روزمــرگــی هــايـــت گــم شــده بـــودی
و تــو فــرصـــت آن را نــداشــتــی
كـــه دلــتــنــگــم بــاشــی
عــجــب از مــ ـ ـ ـ ــن!!!
... تــمــام دلــمـشـغــولــی ام تــو بــودی....
تــمــامــی دقايــقــم بــا تـ ـ ـ ـــو مــی گــذشــــت
امــا حـتـی در لابـه لای دفــتـر خـاطـراتـت هــم نبـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــودم!!!

 


برچسبـهـ ـا : دلتنگی, خيانت, نامردی, نبودنت, بی معرفت
پنجشنبه شانزدهم بهمن ۱۳۹۳ 12:22 |- ✘ᗩLI✘ -|

_____________________________________________

نمی دانم چند شب.. چند روز..
مدت هاست نه دستم به کار می رود و نه دلم سر به راه آرامش می گذارد.

نمی دانم از کِی.. از کجا...
اما شاید برگردد به آن وقت که از روياهايت فوج فوج پرستوی مهاجر می گذشت
و به بدرقه شان
در کابوس هايم مشت مشت اسپندِ بی قرار، در تب نبودنت می سوخت.
پس چندان هم عجيب نيست
که اين روزها هنوز دود دلتنگی به چشم من می رود و
تو با خيالی آسوده، خاطرات دلی چشم به راه را.. به باد می دهی.

نمی دانم چه وقت..
شاید يک روز صبح.. با طلوع خورشيد..
با چشم های صبوری که حسرت يک پلک خواب راحت و داغ يک بيداری شيرين به دلش مانده..
ببينم عاقبت از اين کوره راه تاريک عبور کرده ام و
در انعکاسِ وارونِ اين زندگی،
ديگر حتی به ياد نمی آورم
چشمان درختی که ريشه در من داشت و سر به آسمان ديگری.

 

 


برچسبـهـ ـا : دلتنگی, خيانت, نامردی, نبودنت, بی معرفت
یکشنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۳ 13:28 |- ✘ᗩLI✘ -|

_____________________________________________

ما عــادت کـريـم وقـتـی تـوی خــونـه فــيـلم مـی بـيـنـيم ،

تمام که شد و بـه تـيتـراژ رسـيد

دسـتـگاه رو خـامــوش مــی کـنـيـم...

يـا اگــه تـوی ســيـنما بـاشــيم ســالـن رو تــرک مـی کــنـيم .

مـا تـوی زنــدگـيـمون هـم هـيـچ وقــت کــســانی

کــه زحــمـت هـای اصــلـی رو بــرای مــا می کشن نـمی بـيـنيم ،

ما فـــقـط کــســانـی رو دوســت داريـم بـبـينـيم

کــه بــرامـون نـقـش بــازی مـی کـنن!

 


برچسبـهـ ـا : عاشقانه, نقش, سينما, زندگيمون, دوست دارم
دوشنبه ششم بهمن ۱۳۹۳ 15:44 |- ✘ᗩLI✘ -|

_____________________________________________

نخوان عاقد! نخوان!!

هزار بار هم صیغه ی عقد بخوانی

کسی که هزار و یک دل شیدای من است

محرم دیگری نمی شود...

محرمیت دل می خواهد

نه دلیل...


برچسبـهـ ـا : عاشقانه, نخوان عاقد, محرم, برای عشقم, دوست دارم
چهارشنبه یکم بهمن ۱۳۹۳ 9:36 |- ✘ᗩLI✘ -|

_____________________________________________

ﺍﻣﺸـــــﺐ ﺑـــهـ ﺩﻧــﯿــﺎ ﺑـﮕﻮﯾـﯿـﺪ ﻣــﺰﺍﺣـــــﻢ ﻧــﺸـﻮﺩ
ﺧــﺪﺍ ﺭﺍ ﺩﻋــﻮﺕ ﮐــﺮﺩﻩ ﺍمـــ
ﺑـــﺎﯾـــﺪ ﺣـــــــﻞ ﺷـــﻮﺩ ﺍﺧـﺘـﻼﻓــﯽ ﮐـهـ ﺩﺍﺭﯾـﻢ !! ؟

 

 

تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــام راه را بــا او آمــده بــــــودم
چـــــــــــــــــــــــيــزی نـــــمانــــده بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــود
خـــــــــــــــدا چـــقـــــــدر ديـــــــــــر يـــــــادش آمـــــد
او قــســـــمــــت مــــــن نــــيــــســــــــتـــــــــ

 


برچسبـهـ ـا : عاشقانه, خدا, امشب, قسمت, دوست دارم
پنجشنبه بیست و پنجم دی ۱۳۹۳ 10:57 |- ✘ᗩLI✘ -|

_____________________________________________


ﻣــﻦ ﺍﯾـ ـﻦ ﺭﻭﺯﻫـﺂ ﺗﻠـ ـﺦ ﺗـﺮ ﺍﺯ ﻫﻤـ ـﯿﺸﻪ ﺍﻡ ...
ﻣــــــــــ ـﻐــــــﺮﻭﺭﺗـﺮ ...
ﺭﻭﺯﮔـ ـﺂﺭ ﺍﯾـ ـﻨﻄـﻮﺭ ﻣـ ـﺮﺁ ﺑـﺂﺭ ﺁﻭﺭﺩﻩ ...
ﻫـﺮ ﺑـﺂﺭ ﮐـ ـﻪ ﺯﻣﯿـﻦ ﻣـ ـﯽ ﺧـﻮﺭﻡ ﻭ ﺑـ ـﻠﻨﺪ ﻣــﯽ ﺷـﻮﻡ ...
ﻣـ ـﻐـﺮﻭﺭﺗـﺮ ﺍﺯ ﭘـ ـﯿـﺸﻢ ...
ﺩﺁﺭﻡ ﯾـﺂﺩ ﻣـ ـﯽ ﮔﯿـ ـﺮﻡ ﺍﺣﺴـ ــﺂﺳـﺂﺗﻢ ﺭﺁ ﺑـ ـﻪ ﺭﻭﯼ ﮐـ ـﺴﯽ ﻧـﯿﺂﻭﺭﻡ !...
ﺷـ ـﺂﯾﺪ ﺁﺭﺁﻡ ﺷـ ـﻮﻡ ﺑـﻪ ﻫـ ـﻮﺁﯼ ﺍﯾـ ـﻨﮑﻪ ﮐـﺴﯽ ﭼـ ـﯿﺰﯼ ﻧـ ـﻤﯽ ﺩﺁﻧﺪ
ﻏـ ـﺮﻭﺭﻡ ﺩﺳـﺘـــــ ﻧﺨـ ـﻮﺭﺩﻩ ﺑـﻤﺂﻧـﺪ !!!
ﺧـ ـﻮﺩﻡ ﺭﺁ ﺳـ ـﺮﮔـﺮﻡ ﻣﯽ ﮐﻨـ ـﻢ ﺑـ ـﺂ ﻧﻮﺷـ ﺗﻪ ﻫـ ـﺂﯾﻢ ...
ﺻـ ـﺪﺁﯼ ﺷـ ـﺂﺩﻣـــــــــﻬﺮ ...
ﺷـ ـﻌﺮﻫـ ﺁﯼ ﻓــﺮﻭﻍ ﻭ ﺷـ ـﺂﻣـﻠﻮ ...
ﺷـ ـﺂﯾـﺪ ﺁﺭﺍﻡ ﮔـ ـﯿﺮﺩ ﺫﻫـ ـﻦ ﭘﺮﯾـ ـﺸﺂﻧﻢ ...
ﺍﻣـ ـﺂ ...
ﺑـ ـﮕﺬﺁﺭ ﮐﺴـ ـﯽ ﻧـﺪﺁﻧـﺪ ﺗﻤـ ـﺂﻡ ﺍﯾـﻨﻬﺂ ﺑـ ـﻬﺂﻧﻪﺍﻧﺪ ...
ﻣـ ـﻦ ﺩﺁﺭﻡ ﺍﺯ ﺍﺣﺴـ ـﺂﺳـﻢ ﻓـ ـﺮﺁﺭ ﻣـ ـﯽ ﮐﻨــﻢ


برچسبـهـ ـا : عاشقانه, دلم, دلم تنگ شده, برای عشقم, دوست دارم
شنبه سیزدهم دی ۱۳۹۳ 8:53 |- ✘ᗩLI✘ -|

_____________________________________________

خــــســـتـــهــ امــــ !!

بـــاورکـــــــن !

خــــــســـتـهــ امــ !!

لـــعــــنـــتــــيــــــ !!


از ايـــن ســوال هــای بــی جــواب کـه هـر لـحـظـه مـی پــرســم:


يــعــنــــی الان کـــجاســــ ـ ـ ـ ـ ـــــت...!!

 

                          ┘◄ +

                                   تو خوبی
                                                ميخندی
                                                            خوشبختی
                                                                           گوربابای من


برچسبـهـ ـا : عاشقانه, دلم, دلم تنگ شده, برای عشقم, دوست دارم
پنجشنبه یازدهم دی ۱۳۹۳ 11:43 |- ✘ᗩLI✘ -|

_____________________________________________

امــــــروز از آن روزهــاســـت کــه دوســـتـــــــــــــ داشـتـم بــاشـــی..
صـبـح بـيـدار شـوم و چــشــمان مـــــست خوابـــت را بـبـينـم،
لبـخند بـــــزنم ...
خـــودم را کــش بدهــم،گلولــه شـوم در آغــوشــت ...
سرم روی ســينه ات باشد،
دســـــــــت هايم را دورت حلقه کنم،
دلـــــــــــــــــــــــــــــــــم نيايد جدا شوم؛
امـــروز را پيــشـت بمــانم . . .
امــــــروز از آن روزهــاست . . .

 

 شايــــد روزي ..
            من و تـــــــو در آغوش هم
                                 به اين روزهاي جدايي بخنديم ..!
                                                                به اميـــــد اون روز ...


برچسبـهـ ـا : بغل, دلم, خواب, برای عشقم, آرامش
چهارشنبه سوم دی ۱۳۹۳ 11:46 |- ✘ᗩLI✘ -|

_____________________________________________

ـهــــــــــــيـــــــــــــســـــــــــــ ...
هيـــــــچــی نـگــو!!!
فـقــــط بـغـلـمـــــ کـــن...
دلـــــم...
دلـــــــــم تـــنــگــــــــــ شــد ـه...
واســــه...
صـــــدای خــواب آلـودت...بـوی ِ ادکـلــنــت...دعــوا کــردنــت...
واســه وقــتـی زل ميـزدی تـو چـشـمــام...قـلـقـلـک دادنـت...
واسـه چـشـماـت...
واسـه گـرمی دستـات...
صـدای نفسات دم گـوشم...
زمـزمـه هات زيـر گـوشـم...
واسه بغل کـردنـت که ميگفتی تو فقط بـايد مـال مـن باشـی...واسـه بـوی ِ عطر تنت...
واسه قربـون صـدقه رفتنات...
وقتايی که بغلم ميکردی...
بوسایِ خعلـی طولانــی...
واسـه وقتـايی کـه زل ميزدی تو چشام و از شوق قلبـم ميومـد تو دهنـم...
وقتايی که ميگفتی چقـدر لـوسی تو...
واسـه...
واسه خودت...
واسه صدات...
واسه کسی که ديگه منو نميخواد... .

 


┘◄ + ميانــــــــــــ اين همه آدمـــــــ
          چرا !!؟
                    چـــرا فقــط تــــــــو نبايـــد بـــاشی ؟


برچسبـهـ ـا : عاشقانه, دلم, دلم تنگ شده, برای عشقم, دوست دارم
پنجشنبه بیست و هفتم آذر ۱۳۹۳ 11:28 |- ✘ᗩLI✘ -|

_____________________________________________

 

قــدر ســيـگـار را آن ســـربــازي مـيـدانـد كـهـ
در نــقـطـهـ صــفــر مـــرزيـــ در بــيـابـانـــيــــــ سـر پـسـتـــ اسـتـــ
و بــهـ هـــركــجـــا كــهـ نــگــاه مــيـكــنــد،در عــمــقـــ بــرهــوتــــــــ
چــهــره خــنـدانــــ دوســتــــــ دخـــتــر ازدواجـــ كــرده اشــ را مــيـبـيـنـد
و در حــــســــرتـــــ رفـــيــقــيـــســتــــــ
بـــرايـــــ يــــكـــــــ نـــــــــــــــخ ســــــيـــگـــار...

   

 

مـــــــــــــــــــــــــــا رفـــــــتـــــــــــــيم ...!

اين داستان ادامه دارد .


برچسبـهـ ـا : عاشقانه, سربازی, سرباز, برای عشقم, دوست دارم
یکشنبه نهم آذر ۱۳۹۳ 13:38 |- ✘ᗩLI✘ -|

_____________________________________________

ﺍﻣﺸﺒــﻢ ﻣﺜــﻞ ﺷﺒــﺎﯼ ﺩﯾﮕـﻪ . .
ﺭﻭ ﺗﺨﺘـم ﺩﺭﺍﺯ ﮑﺸــيدم. . .(!)
ﺁﻫﻨﮕــــ گذاشتـم ﻭ ﺑـﺎﺯﻡ ﻓﮑــﺮ..
ﺑـﻪ ﺣﺮﻓﺎﯾـــﯽ ﮐــﻪ ﺑﺎﻫــﻢ ﻣﯿﺰﺩﯾــم…
بـه ﺍﯾﻨـﮑـﻪ خيلـی همراهــم بـودی….
بـه ﺍﯾﻨـﮑـﻪ حتــی يه نگاهــت برام يه دنيــا ارزش داره…
بـه ﺍﯾﻨـﮑـﻪ چقـدر باهم دعــوا کرديم و آشتــی کـرديم…
بـه ﺍﯾﻨـﮑـﻪ کلــی حرف تــوی دلم ميمــونه و نميتــونم بهــت بگـم…
بـه اینــکه ديگــه فرصــت زيادی نــدارم.....
ﺑـﻪ ﺍﯾﻨـﮑـﻪ ديگــه نمــی تونم بـا کســی درد دل کنم...(!)
ﺑـﻪ ﺍﯾﻨـﮑـﻪ . .
ﺑـﻪ ﺍﯾﻨـﮑـﻪ . . .
.
.

+لعنت به ﺍﯾﻨـﮑـﻪ هـآ ...
ﻭ ﻣﺜـــﻞ ﻫﻤﯿﺸــﻪ ﭼﺸﻤــﺎنم بايـد ﺗﻘﺎص ﭘﺲ ﺑـــﺪهند

 


برچسبـهـ ـا : عاشقانه, تنهایی, عشق, برای عشقم, دوست دارم
چهارشنبه پنجم آذر ۱۳۹۳ 13:27 |- ✘ᗩLI✘ -|

_____________________________________________

هـــــمـهـ از دمــــ
بــــــی بـــو و بــــــی خاصيـت اند
پرتـقالـهايــی کهـ مــن پــوســت مـی کََنـم

امـــــا
بر ميـــز صبحانه
يا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــحو تماشــای سريالی قديمی
هر بار که انگشـــــت های خوش تراش تو
پوست می کند از پرتقال
خانه ســــــــــراســــــــــر
بوی پـــــرتقال می گيرد
و پرتقـــــالی می شود


برچسبـهـ ـا : عاشقانه, انگشت, تماشا, برای عشقم, دوست دارم
دوشنبه سوم آذر ۱۳۹۳ 13:40 |- ✘ᗩLI✘ -|

_____________________________________________

مثل هميشه دنبال بهانه ام..
پـی چيزی می گردم که بخواهمش و نباشد.
چيزی مثل کتاب حافظ... هست.
دفتر يادداشتم..؟ هست.. آن گوشه.
گوشی.. کارتهای اعتباری و شناسايی.. کيف پول..؟ همه هستند.
امکان ندارد.. من هميشه بی حواس بوده ام.. حتما چيزی را جا گذاشته ام.
ساعت مچی؟ انگشتر يادگار مادربزرگم..؟ عينک.. عينکم جامانده...!
نه.. نه... نه..
حتی کليد را هم اين بار پشت در فراموش نکرده ام.

چه کار کنم؟
بيايم و بگويم هوايت دست از سرم برنداشت؟
بگويم بی خبری و بی خوابی کلافه ام کرد؟
بگويم برای خنده دليل کم داشتم و برای گريه شانه؟

چاره ای ندارم..
می آيم.. همه جا را بيهوده زير و رو می کنم..
و وانمود ميکنم چيزی را که جاگذاشته بودم پيدا نکردم.
بعد.. می بينم چشمت به در بوده.. شايد هم ببينم که پيراهن کهنه ام در دستت است..
که چمدانم را باز ميکنی..
که می گويی بمانم..
می ببينم که منتظرم بودی
و تو هم بی آنکه اعتراف کنم، مثل هميشه ميفهمی که دلتنگ بوده ام.
می فهمی باز بهانه گرفته ام..
اين بار برای برگشتن.. بودن.. ماندن.

دلتنگی..
بهانه خوبی است.. برای هر دوی ما.

من می آيم..
نکند چشم از در برداری.....


برچسبـهـ ـا : عاشقانه, تنهایی, عشق, برای عشقم, دوست دارم
پنجشنبه بیست و دوم آبان ۱۳۹۳ 11:5 |- ✘ᗩLI✘ -|

_____________________________________________
نـــــوازشــــگـــــــــــــــر خــوبـــی نــبــوديـــــــ

سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفــيــد شــــد

تــار مويــي کــهـ قـــســم خــوردی بــا دنــيـا عــوضــش نـمــيکنی...

 


برچسبـهـ ـا : عاشقانه, تنهایی, عشق, برای عشقم, دوست دارم
سه شنبه بیست و دوم مهر ۱۳۹۳ 10:53 |- ✘ᗩLI✘ -|

_____________________________________________

روز مـ ـ ــيـ ـلاבمــ گـ ـذشــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ...!

ـمـ ـتـ ـفـ ـاوتـــــ تـ ـر از ـهـمـ ـیــشـ ــﮧ ...!!

صـ ـفــ ـحـ ــﮧ اے از زنــ ـدگـ ـے امـــ را آغـ ـاز کـ ـرב ـهـ امـــ ...!!!

بــ ـــــے روح ...

بـ ـ ـے احـ ـســـــــــــاس ...

پــــــــــ ـ ـوچ ...

 

 


برچسبـهـ ـا : روز ميلادم, تولد, تولدم, گذشت, دوست دارم
یکشنبه نهم شهریور ۱۳۹۳ 0:0 |- ✘ᗩLI✘ -|

_____________________________________________


شـ ـ ـ ــــايــعــ ـه کـنـيـــد کــهـ خـتــمــــ مــنــ اســتــــــــــ...
دلـــتــنــگــشــ شــدـهـ امـــ...
شــايـــد ايـــنــطــور بــيـــايــد...

 

ســيــــگـــــــار نــــــوشـــت: يه حرفايی هست که شنونده ای جز سيگارت ندارن...


برچسبـهـ ـا : عاشقانه, تنهایی, دلتنگی, برای عشقم, دوست دارم
یکشنبه پنجم مرداد ۱۳۹۳ 12:3 |- ✘ᗩLI✘ -|

_____________________________________________
وقـــتــيـــ نـفـهـمـيــــ
کِــيـــ ســيــگــارتــــــــــ را روشــنـــ کرديـــ
و کِــيـــ کِـشـيــديــــ
و کِــيــــ خــامــوشـش کـرديــــ !
يـــعــنــيــــ
.
.
.

يـکـــــــــ جـايـــ کــار مـيـــ لـنـگـد!
بــــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدجور …

 

ﻧـﺒـﻮﺩﻧـتـــــ ﻣـﺜﻞ ﺗـﻤـﺎﻡ ﮐـﺮﺩﻥ ﺳﯿـﮕـﺎﺭﯼ ﺍﺳـﺖ ﺩﺭ ﻧﯿـﻤـﻪ ﺷﺒـﯽ ﺑـﺮﻓـﯽ
ﻭﻗـﺘـﯽ ﺗـﻤﺎﻡ ﺩﮐـﻪ ﻫـﺎﯼ ﺷـﻬـﺮ ﺑـﺴﺘﻪ ﺍﻧـﺪ ...

 


برچسبـهـ ـا : عاشقانه, تنهایی, عشق, برای عشقم, دوست دارم
پنجشنبه بیست و ششم تیر ۱۳۹۳ 14:37 |- ✘ᗩLI✘ -|

_____________________________________________
فـقـط بـيـــا...
بــودنـتــــ راميــــخـواهـمـــ ….
دلـــمــــ بــرای يـــکــــ درد تـنـگــــ شـد ـهـ ...
درد فــشــرد ـهـ شـــدن ميــان آغــوشــتــــ ...!!!
خــودمــانـيــمـــ ، چــهـ درد شيـــريـنــی بـــود..…

 

 

 وای از نـيمـهـ شبــی کــهـ بيـــــدار شوم و تـــــو را بخواهـــــم

و پـاکـــــت سـيـگـارمــــ خالـــی باشــــد ...

 


برچسبـهـ ـا : عاشقانه, تنهایی, عشق, برای عشقم, دوست دارم
شنبه بیست و یکم تیر ۱۳۹۳ 11:38 |- ✘ᗩLI✘ -|

_____________________________________________
گآهی وقتــــ ها ..…
دلتـــ ميخوآهـــد ..…
يکی را صدآ کنی و بگويی:
“سلــــآم…می آيی قدم بزنيــم؟!…”
گآهی …
آدم چه چـز هآی ســــــآدـهـ ای را ندآرد …

 

 بـبـيـن گــوشــ کـن :
فـرقـيــ نـميـکنـهـ مـن و تـو متـولد کـدومــ بـرج سـالـيــم ،
مـهـمـ ايـنـهـ کـهـ اگـهـ تـو نبـاشی مـن همـيشـهـ برج زهرمــارمــ . . .


برچسبـهـ ـا : عاشقانه, تنهایی, عشق, برای عشقم, دوست دارم
پنجشنبه نوزدهم تیر ۱۳۹۳ 9:41 |- ✘ᗩLI✘ -|

_____________________________________________
دِلــَــم مـــيـــخـــواد!

خــُــــدا بــــيــــاد بــِــهــِـم بــِــگــــه:

ديـــــوونــَــم کـــَـردی بــيــــا ايــنـــَـم هـــَـمــونــی کـــه مـــيــخــــواســــتـــــی…

 

 

┘◄ + رد دادمــــ بـــــس کـــهـ درد دارمــــ ...


برچسبـهـ ـا : عاشقانه, تنهایی, عشق, برای عشقم, دوست دارم
پنجشنبه نوزدهم تیر ۱۳۹۳ 9:18 |- ✘ᗩLI✘ -|

_____________________________________________

بــرايــم مــهــم نــيســت چــه مـيشــود ...
بـــهـ هــمــه ی بــاورهــايــم ســـوگــنـد ...
هــيــچ چيــز برايـــم مــهـــم نيــســـت
يــــک کـــلام !
مـــــــــــــن دســـــت از ...
دوســـت داشـــتــنــت نــميـــکـشـم
و ايــن يــعـنـی نــهـايــت خــوشــبـخـتــی !
گيــرم کــه تــمــام دنـيــا بــگويــنـد مــا مــال هـم نيـسـتيــم !
مــا بــهـ  درد هــمــ  نمــيـخــوريــم !
گــيــرم بــرای زيــر يــک ســقــف رفــتــن ...
عــشــق آخريــن مـعيـــار ايــن جـمـاعــت بـــاشـــد !
گيـــرم دوســت داشــتــن بـــدون ســند حـــرام بــاشـــد
عجيــــب بـــاشد !
بـــاورنـــکردنـی بــاشد !
مــــــــــــــــن امــــا...
گيــــر ايــــن گيــــرهـــا نيـــســـتم !
مـــــن تــــا ابـــد...
گيـــرچــشـــمــان تــــوام !
گيــــر دوســــت داشـتـنـــت !
ميــــــــــــــــبـــــوســـمــــــــــت ...
ميـــــــخواهــــــم هــمــه بــدانـنـــد کـــه ...
مـــــن بـــــرای دوســـــــت داشـــتــنــت
بـــرای لـــــــــمــس دســـتــانـــت ...
بـــرای غـــرق شـــــدن در آغــــــــــــــ ـ ـ ـ ـــوشـــت
از هيـــچ کـــــس اجـــــازـهـ  نميـــگيـــــرم ...
حــتــی خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودت ...

 

 


برچسبـهـ ـا : عاشقانه, تنهایی, عشق, برای عشقم, دوست دارم
دوشنبه پنجم خرداد ۱۳۹۳ 9:39 |- ✘ᗩLI✘ -|

_____________________________________________

چای ميـــنــوشـــيـدمـــ ...

يــکبارـهـ دلــتــنــگــشــ شـــدمـــ

بــغــض کردمـ و اشکـ در چشــمانمــ حـلقه زد...

هـمـه بـا تـعــجــبـــــ نــگــاهمــ کردنــد!!!

لبــخـنــد تـــلـــخـــی زدمــ و گفــتــمــ  چــقــدر داغ بـــــــود ...!

 


برچسبـهـ ـا : عاشقانه, تنهایی, عشق, برای عشقم, دوست دارم
جمعه پنجم اردیبهشت ۱۳۹۳ 9:34 |- ✘ᗩLI✘ -|

_____________________________________________

وقتــــی مــی گويـــمـــ : برايـــمــ دعــا کــــن . . .

 

يـــعنـــی کـــمـــ آورده امـــ . . .

 

يــعنــــی ديــگـــر . . .

 

کـــاری از دستـــ خـــودمـــ بــرای خـــودمـــ بـــر نــمــی آيــــد!

 

 

خـــــــــــــــــــــــــــــــدايـــــــــا ...!


برچسبـهـ ـا : عاشقانه, تنهایی, عشق, برای عشقم, دوست دارم
سه شنبه پنجم فروردین ۱۳۹۳ 9:21 |- ✘ᗩLI✘ -|

_____________________________________________
 

شهریوری که باشی ؛
بی آنکه بخــواهی
تمام حرکاتت خـــاص میشود !
نگــــاهت...
عـــاشقی و دوست داشتنت...
سکـــوت و کلامــت...
احســـاس و مهــــربانی ات...
صبــــوری و تحملت...
حتی، غــــرور و لجبـــازی هایت هم جـــذابیـــتی خـــاص دارد
!
 
 

 


برچسبـهـ ـا : شهریور, شهریوری, خاص, عشق, غرور
سه شنبه بیست و هفتم اسفند ۱۳۹۲ 20:33 |- ✘ᗩLI✘ -|

_____________________________________________