مــפֿـــــا طــ ـب کـﮧ تــ ـ ـ ـو باشے مـدیــونـــمـ اگــ ـر نـ ــنــویــ ـسـ ــم✘

†ɢα'§ : عاشقانه, عشقولانه, عشق, عشقی, عاشقی
شنبه دوازدهم اسفند 1391 23:52 |- ✘ᗩLI✘ -|

روز مـ ـ ــیـ ـلاבمــ گـ ـذشــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ...!

ـمـ ـتـ ـفـ ـاوتـــــ تـ ـر از ـهـمـ ـیــشـ ــﮧ ...!!

صـ ـفــ ـحـ ــﮧ اے از زنــ ـدگـ ـے امـــ را آغـ ـاز کـ ـرב ـهـ امـــ ...!!!

بــ ـــــے روح ...

بـ ـ ـے احـ ـســـــــــــاس ...

پــــــــــ ـ ـوچ ...

 

 

یکشنبه نهم شهریور 1393 0:0 |- ✘ᗩLI✘ -|


شـ ـ ـ ــــايــعــ ـه کـنـيـــد کــهـ خـتــمــــ مــنــ اســتــــــــــ...
دلـــتــنــگــشــ شــدـهـ امـــ...
شــايـــد ايـــنــطــور بــيـــايــد...

 

ســيــــگـــــــار نــــــوشـــت: يه حرفايی هست که شنونده ای جز سيگارت ندارن...

یکشنبه پنجم مرداد 1393 12:3 |- ✘ᗩLI✘ -|

وقـــتــيـــ نـفـهـمـيــــ
کِــيـــ ســيــگــارتــــــــــ را روشــنـــ کرديـــ
و کِــيـــ کِـشـيــديــــ
و کِــيــــ خــامــوشـش کـرديــــ !
يـــعــنــيــــ
.
.
.

يـکـــــــــ جـايـــ کــار مـيـــ لـنـگـد!
بــــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدجور …

 

ﻧـﺒـﻮﺩﻧـتـــــ ﻣـﺜﻞ ﺗـﻤـﺎﻡ ﮐـﺮﺩﻥ ﺳﯿـﮕـﺎﺭﯼ ﺍﺳـﺖ ﺩﺭ ﻧﯿـﻤـﻪ ﺷﺒـﯽ ﺑـﺮﻓـﯽ
ﻭﻗـﺘـﯽ ﺗـﻤﺎﻡ ﺩﮐـﻪ ﻫـﺎﯼ ﺷـﻬـﺮ ﺑـﺴﺘﻪ ﺍﻧـﺪ ...

 


†ɢα'§ : عاشقانه, تنهایی, عشق, برای عشقم, دوست دارم
پنجشنبه بیست و ششم تیر 1393 14:37 |- ✘ᗩLI✘ -|

فـقـط بـيـــا...
بــودنـتــــ راميــــخـواهـمـــ ….
دلـــمــــ بــرای يـــکــــ درد تـنـگــــ شـد ـهـ ...
درد فــشــرد ـهـ شـــدن ميــان آغــوشــتــــ ...!!!
خــودمــانـيــمـــ ، چــهـ درد شيـــريـنــی بـــود..…

 

 

 وای از نـيمـهـ شبــی کــهـ بيـــــدار شوم و تـــــو را بخواهـــــم

و پـاکـــــت سـيـگـارمــــ خالـــی باشــــد ...

 


†ɢα'§ : عاشقانه, تنهایی, عشق, برای عشقم, دوست دارم
شنبه بیست و یکم تیر 1393 11:38 |- ✘ᗩLI✘ -|

گآهی وقتــــ ها ..…
دلتـــ ميخوآهـــد ..…
يکی را صدآ کنی و بگويی:
“سلــــآم…می آيی قدم بزنيــم؟!…”
گآهی …
آدم چه چـز هآی ســــــآدـهـ ای را ندآرد …

 

 بـبـيـن گــوشــ کـن :
فـرقـيــ نـميـکنـهـ مـن و تـو متـولد کـدومــ بـرج سـالـيــم ،
مـهـمـ ايـنـهـ کـهـ اگـهـ تـو نبـاشی مـن همـيشـهـ برج زهرمــارمــ . . .


†ɢα'§ : عاشقانه, تنهایی, عشق, برای عشقم, دوست دارم
پنجشنبه نوزدهم تیر 1393 9:41 |- ✘ᗩLI✘ -|

دِلــَــم مـــيـــخـــواد!

خــُــــدا بــــيــــاد بــِــهــِـم بــِــگــــه:

ديـــــوونــَــم کـــَـردی بــيــــا ايــنـــَـم هـــَـمــونــی کـــه مـــيــخــــواســــتـــــی…

 

 

┘◄ + رد دادمــــ بـــــس کـــهـ درد دارمــــ ...


†ɢα'§ : عاشقانه, تنهایی, عشق, برای عشقم, دوست دارم
پنجشنبه نوزدهم تیر 1393 9:18 |- ✘ᗩLI✘ -|

بــرايــم مــهــم نــيســت چــه مـيشــود ...
بـــهـ هــمــه ی بــاورهــايــم ســـوگــنـد ...
هــيــچ چيــز برايـــم مــهـــم نيــســـت
يــــک کـــلام !
مـــــــــــــن دســـــت از ...
دوســـت داشـــتــنــت نــميـــکـشـم
و ايــن يــعـنـی نــهـايــت خــوشــبـخـتــی !
گيــرم کــه تــمــام دنـيــا بــگويــنـد مــا مــال هـم نيـسـتيــم !
مــا بــهـ  درد هــمــ  نمــيـخــوريــم !
گــيــرم بــرای زيــر يــک ســقــف رفــتــن ...
عــشــق آخريــن مـعيـــار ايــن جـمـاعــت بـــاشـــد !
گيـــرم دوســت داشــتــن بـــدون ســند حـــرام بــاشـــد
عجيــــب بـــاشد !
بـــاورنـــکردنـی بــاشد !
مــــــــــــــــن امــــا...
گيــــر ايــــن گيــــرهـــا نيـــســـتم !
مـــــن تــــا ابـــد...
گيـــرچــشـــمــان تــــوام !
گيــــر دوســــت داشـتـنـــت !
ميــــــــــــــــبـــــوســـمــــــــــت ...
ميـــــــخواهــــــم هــمــه بــدانـنـــد کـــه ...
مـــــن بـــــرای دوســـــــت داشـــتــنــت
بـــرای لـــــــــمــس دســـتــانـــت ...
بـــرای غـــرق شـــــدن در آغــــــــــــــ ـ ـ ـ ـــوشـــت
از هيـــچ کـــــس اجـــــازـهـ  نميـــگيـــــرم ...
حــتــی خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودت ...

 

 


†ɢα'§ : عاشقانه, تنهایی, عشق, برای عشقم, دوست دارم
دوشنبه پنجم خرداد 1393 9:39 |- ✘ᗩLI✘ -|

چای ميـــنــوشـــيـدمـــ ...

يــکبارـهـ دلــتــنــگــشــ شـــدمـــ

بــغــض کردمـ و اشکـ در چشــمانمــ حـلقه زد...

هـمـه بـا تـعــجــبـــــ نــگــاهمــ کردنــد!!!

لبــخـنــد تـــلـــخـــی زدمــ و گفــتــمــ  چــقــدر داغ بـــــــود ...!

 


†ɢα'§ : عاشقانه, تنهایی, عشق, برای عشقم, دوست دارم
جمعه پنجم اردیبهشت 1393 9:34 |- ✘ᗩLI✘ -|

وقتــــی مــی گويـــمـــ : برايـــمــ دعــا کــــن . . .

 

يـــعنـــی کـــمـــ آورده امـــ . . .

 

يــعنــــی ديــگـــر . . .

 

کـــاری از دستـــ خـــودمـــ بــرای خـــودمـــ بـــر نــمــی آيــــد!

 

 

خـــــــــــــــــــــــــــــــدايـــــــــا ...!


†ɢα'§ : عاشقانه, تنهایی, عشق, برای عشقم, دوست دارم
سه شنبه پنجم فروردین 1393 9:21 |- ✘ᗩLI✘ -|

 

شهریوری که باشی ؛
بی آنکه بخــواهی
تمام حرکاتت خـــاص میشود !
نگــــاهت...
عـــاشقی و دوست داشتنت...
سکـــوت و کلامــت...
احســـاس و مهــــربانی ات...
صبــــوری و تحملت...
حتی، غــــرور و لجبـــازی هایت هم جـــذابیـــتی خـــاص دارد
!

 


†ɢα'§ : شهریور, شهریوری, خاص, عشق, غرور
سه شنبه بیست و هفتم اسفند 1392 20:33 |- ✘ᗩLI✘ -|

من یه "شهریور" ماهیم..!
من همون دیوونه ام که هیچ وقت عوض نمیشه...
همونی که همه باهاش خوشحال هستن...
همونی که اونقدر یه آهنگ رو گوش میده که از ترانه گرفته تا ریتم و خوانندش متنفر بشه..!
همونی که هق هق همه رو به جون دل گوش میده اما خودش بغضاش رو زیر بالش میترکونه.!
همونی که همه فکر میکنن سخته...سنگه اما با هر تلنگری میشکنه...
همونی که مواظبه کسی ناراحت نشه اما همه ناراحتش میكنن.!
همونی که تکیه گاه خوبیه اما واسش تكیه گاهی نیست.!
من همون
"شهریور" ماهیم..!

†ɢα'§ : شهریور, شهریوری, خاص, عشق, شهریورماهی
سه شنبه بیست و هفتم اسفند 1392 20:27 |- ✘ᗩLI✘ -|

 

من زاده "شهریورم"
اگر مرا میخواهی باید با "غــــرورم" بخواهی...
اگر مرا میخواهی باید با "پیچیـــدگی ام" بخواهی...
اگر مرا میخواهی باید با "صراحتــــم " بخواهی...
من با بقیه متفاوتــــم...
اگر میخواهی مثل بقیه باشم برو دنبال همان "بقیـــه"...
آنکه درون من خفته استــ، "عشـــق" استــ ... عشقی که
منتظر استــ دستــ از پا خطا کنی تا تلـــخ ترین تلـــخ ها
را به تو بچشاند ...
پس اگر نمیتوانی "خــــاص" بودنم را تحمل کنی به من
نزدیک نشو که هم دورت میکنم هم "درو" اتــ


†ɢα'§ : شهریور, شهریوری, خاص, عشق, غرور
سه شنبه بیست و هفتم اسفند 1392 10:58 |- ✘ᗩLI✘ -|

❤ روزهـــــــ ـــــــا ... ❤

❤ ﻣﺎﻩ ﻫـــ ـــــﺎ ...❤

❤ ﺳﺎﻝ ﻫـ ـــﺎ ... ❤

❤ ﺧﻮﺍﻫــــﺪ ﮔﺬﺷــــﺖ ... ❤

❤ ﻭ ﻣــــﻦ ﺗــــﻮ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫــــﻢ ﺑﺨﺸﯿــــﺪ ... ❤

❤ ﺍﻣــــــــﺎ ﺗــــــــﻮ ...! ❤

❤ ﺧــــﻮﺩﺕ ﺭﻭ ﺑﺎﺑــــﺖ ﺗﻤــــﺎﻡ ,❤

❤ " ﻧﺎﻣــــﺮﺩﯼ ﻫﺎﯾــــﺖ " ❤

❤ ﺧﻮﺍﻫــــﯽ ﺑﺨﺸﯿــــﺪ ..... ؟! ❤


┘◄ +ﺁﺩﻡ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺩﺍﺭ …ﺩﯾﮕﻪ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ …ﺍﻭﻥ ﺁﺩﻡ ﺳﺎﺑﻖ ﻧﻤﯿﺸﻪ …ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ …

 


†ɢα'§ : عاشقانه, تنهایی, عشق, برای عشقم, دوست دارم
دوشنبه بیست و ششم اسفند 1392 11:16 |- ✘ᗩLI✘ -|

ميگن:

شباي مستي آدم دروغ نميگه...

به شباي مستيم قسم'' دوست دارم ''

 


†ɢα'§ : عاشقانه, عاشقانه ها, بهترین عشق, برای عشقم, دوست دارم
یکشنبه بیست و پنجم اسفند 1392 19:19 |- ✘ᗩLI✘ -|

 

درست استـــــ که...

بعضی ها بوده اند و بعضی ها هستند...!

و خیلی ها هم بعدا می آیند...!

امـّـا من می خواهم عزیز ِدل ِ تو باشـــم...

میفهمی...؟؟

 


†ɢα'§ : عاشقانه, عاشقانه ها, بهترین عشق, برای عشقم, دوست دارم
یکشنبه ششم بهمن 1392 17:38 |- ✘ᗩLI✘ -|

 

 

درد را با چه اندازه می گیرند؟!

 

درد دارم...

 

از اینجا

 

تــــــــــــــــــــــــــــا

 

تو...

 

 

 

 

┘◄ +من بی تو شعرخواهم نوشت..

       تو بی من چه خواهی کرد..؟

       اصلا یادت هست که نیستم...؟؟

 

 


†ɢα'§ : عاشقانه, تنهایی, عشق, برای عشقم, دوست دارم
سه شنبه یکم بهمن 1392 13:1 |- ✘ᗩLI✘ -|

 

نیا باران!!! 

عاشقانه اش نــــــــکن 

"من" و "او" 

"مــــــــــــــــا" 

نشدیم..

 از هرچه می ترسیدم

سرم اومد...

کــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاش

تو هم

ترسناک بودی....!!!

 

 


†ɢα'§ : عاشقانه, تنهایی, عشق, برای عشقم, دوست دارم
سه شنبه یکم بهمن 1392 12:50 |- ✘ᗩLI✘ -|

کـ ـاشــ مـ ـــے شــ ـ ـ ב " فـ ـ ـقـ ــــط " ، تـ ـ ـو را בاشـ ـتــﮧ بـ ـاشـ ـــمـــ....

خــ ـ ـבا هـ ـ ـ ـ ـ ــے بـ ـ ـپـ ـرسـ ــב : خـ ـوبـــــ ،בیـ ـگـ ـر چـ ـ ـﮧ ؟؟!

مـ ـ ـنـــ بـ ـگـ ـویـ ـ ـمـــ : ـهـ ـیـ ـچ ، ـهـ ـ ـــمـ ـیـ ـن کـ ـافـ ـیـــ ـ ـ ــــسـتـــ !!!

 


†ɢα'§ : عاشقانه, عاشقانه ها, بهترین عشق, برای عشقم, دوست دارم
پنجشنبه بیست و ششم دی 1392 11:42 |- ✘ᗩLI✘ -|

سخت است בرک کرבن

پـــــسـ ـ ـ ـ ـري که غــ ـــم هايـــــ ـش راخو
בش ميـــ ــ
בانـ
ב و בلش ...

که همه تنـــ ـــــ ـــــها لبــــخـــنــ
בهايش را ميبيننـב ؛

که حســــ ــــــ ـــــرت ميـــــخورنـ
ـב ...

بـــخاطر شاב بوבنــــ ــــ ـــش ...

بخاطر خنـ
בه هايـــــــ ــــــــ ــــش ...

و هيــــــ ـــــــــ ــــــچکس

جز همان پســــ ـ ـ ـرکـــــ نميــ ـــ
בانـב چقدر تنهاســ ـــــت ...

که چقـ
בر ميـــــــــ ـــــــ ـــــترسـב ...

از باخـــــــــ ــــــــتن ...

از اعتــــ ــــــ ــــــما
ב بي حاصلش ...

از يــــــ ـــــــــ ــــــخ ز
בن احساس و قلبــــــ ـــــــ ــــش ...

از زنـ
בگــــــ ـــــــــــ ــــــي

 


†ɢα'§ : عاشقانه, عاشقانه ها, دلتنگی, برای عشقم, دوست دارم
پنجشنبه بیست و ششم دی 1392 11:31 |- ✘ᗩLI✘ -|

صـ ـداﮮ مـ ـ ـوزیـ ـکــــ هـ ـــمــ ـیـ ـشــگـــﮯ ...
قـ ـــورتــــــــ دادنِ بـ ـغـ ــضـــ ...
هـ ـجـ ـومــــ آوردنِ خـ ــاطــ ـراتـــــ ...
حـ ــلــقـ ــﮧﮮ شـ ـفـ ـافـ ــﮧ جــمــعــ شــ ــدـهـ دور چـ ــشـ ـمـــ ـهـامـــ ...
زمـ ـزمـ ـــﮧﮮ آـهـ ـنــگـــ ...
سـ ـرزنــ ـشـــ کــ ـردن خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــودم ...
خــ ـونـ ــدن یـ ـ ـکـــ اســ امــ اســ خـ ـ ــاص ...
و
خـ ـیــس شــدن بـ ﮯ اخـ ـتـیـار گـ ـ ـ ـونـ ــﮧ ـهـ ـا
...
و
مــرگـــــــ تـدریـ ـجـــﮯ
...
┘◄ +حواست هست؟ بازی را بهت بد باختم… من یارت بودم نه حریفت


†ɢα'§ : عاشقانه, تنهایی, عشق, برای عشقم, دوست دارم
سه شنبه سوم دی 1392 11:52 |- ✘ᗩLI✘ -|

ســ ـ ـ ـ ـیـگـ ـاریـ ـمـــ کـ ـرב بــ ـا رفـتـنـشــــــــــــــــــــــ

اونـ ـ ـــکـ
ـ ــہ
بـ
ـ ـہ سـ ـ ـیـگـ ـار کـ ـشــیــ בنــمـــ گـ ـیــر ـمــیــ ــבاב ...


┘◄ + رفتـــــــــــــــــــــــــــ ......

†ɢα'§ : عاشقانه, تنهایی, سیگار, رفت, دوست دارم
سه شنبه سوم دی 1392 9:50 |- ✘ᗩLI✘ -|

گـ ـریا شـدـهـ כلــ ـــمـــ

ـهـ ـمـچــ ـو پـسـ ـرکـ ـ ـ ـے لـجـ ـبـ ـاز

 پـ ـا بـهـ زمـ ـیـ مـ ـ ـےکـ ـ ـ ـــوبـכ

تــــــ ـ ـ ـ ــو را مـیـــــــ ـخــ ـواهـ ـכ

فـ ـقـط تــــــــ ـ ـ ـ ـ ـــــــــــو را


†ɢα'§ : عاشقانه, تنهایی, عشق, برای عشقم, دوست دارم
یکشنبه یکم دی 1392 19:17 |- ✘ᗩLI✘ -|

عــ ـ ـ ــاشــ ـق اســ ـمـ ـمـــ مـیـ ـشــومـــ . . .

وقــ ـ ـتـــے تــــ ـ ـــو

صـכایــ ـمـــ مـــ ــیــــکـــنــے . . .


†ɢα'§ : عاشقانه, تنهایی, صدایم کن, برای عشقم, دوست دارم
پنجشنبه بیست و هشتم آذر 1392 10:42 |- ✘ᗩLI✘ -|

عــشــ ـق یــعـنــ ـے

تــو گــوشـــیــتـــــ یـ ــﮧ ســـر ے اسـ امـ اسـ  ـهــســتـــ

کـ ــﮧ عـمــ ـرا כلــ ـتــــ بـ ـیــاכ پــ ـاکـــ کــ ـنـ ـے ..


†ɢα'§ : گوشی, اس ام اس, عشق یعنی, برای عشقم, دوست دارم
پنجشنبه بیست و هشتم آذر 1392 10:25 |- ✘ᗩLI✘ -|

عـــ ـ ـاشــ ـقــاـنـ ـہ ـهـ ـا ـیــ ـتــــــ را کـ ـہ ـمـ ـیــفــرـســ ـتـ

ابـ ـ ـتـــدا ذوقـــ مــیـ ـکــنــ ـمـــــ

ســ ـپــســـ בلـ ـمــ مــ ـیــگـیــرב کـ ـہ

چـ ـہ کــ ـسـ آنـ ـهــا را بــ ـرا تــو فــ ـرســ ـتــ ـاב ـهـ اســ ـتـــ ...!!†ɢα'§ : عاشقانه, تنهایی, عشق, برای عشقم, دوست دارم
یکشنبه بیست و چهارم آذر 1392 16:38 |- ✘ᗩLI✘ -|

پُـ ـ ـرـمـ از ـنـ  ــבاـشـتـ ــﮧ ـهـایـ ـے کـ ــﮧ بـایـב مــے בاـشـتـمـشـا


پُـ ـ ـ ـرـمـ از בاـشـتـ ــﮧ ـهـایــے کــﮧ نـمــے ـواسـتـمـشـا


مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـپُــرــمــ ...

لـ ـ ـ ـبــــــــــریــــــــــــــــــــز ...

لـ ـ ـبـالـبـــــ از بـو
ב ـهـا و نـبـوב ـهـا, بـایـ ـב ـهــا و نـ ـبـایـב ـهـا


یـ ـاב ـهـا وـاطــرـهـ ـهـا , اشــکــــ ـهــا و کـ ـ ـ ـابــوـســ ــهــ ـا ...


مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــــــــــــ
پُــــــــــرـمــ ...پُــــرِ پُـــــــــــر ...

لـ ـ ـبــــــــریـــــــــــز از جــــ ـ ـا
ے פֿـــالــے تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ...†ɢα'§ : عاشقانه, تنهایی, عشق, برای عشقم, دوست دارم
یکشنبه دهم آذر 1392 9:43 |- ✘ᗩLI✘ -|

کـ ـ ـنـارـمــ کـ ـﮧ ــهـسـ ـتـ ـے

ــزــمــ ـا ــهـمــ ـمـ ـثـلــ مـ בسـ ـتـ ـپـ ــاچـ ـﮧ مـ ـیـشوב

ــعــقــربـ ــﮧ ــهـ ـا בوــتـ ـا ــیـ ـکـ ـ ـ ـے ــمـیـپــرــنـ ـב

اــمـ ـا ــهـ ـمـ ـیـن کـ ــﮧ ـمـ ـیـروے

ـتـ ـاوا בسـ ـتـپـ ـاچگـ ـ ـے ـهـاے سـ ـا ـعـ ـتــ را ـهـ ـمـمـ ـبـ ـایـ ـב بـ ـב ـهـمــ

ـجـ ـاــنـ ـ ـم را ـمـ ـیـگـیـرـنـ ـב ـثــ ـاـنـ ـیـ ــ ــهـ ـاے

بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــے تــو….
  


†ɢα'§ : عاشقانه, تنهایی, عشق, برای عشقم, دوست دارم
پنجشنبه هفتم آذر 1392 17:57 |- ✘ᗩLI✘ -|

ﺑـ ــﺎﻻﺧـ ـﺮــهـ ﯾـ ـﮑــ ﺭﻭﺯ ﺑـ ـﮧ ﺁﺭﺯﻭﯾـ ـمــ ﻣـﯿـﺮﺳـمـ ــ ...

כﺭ ﺻ ـفــ ﺍﻭﻝ ﻧـ ـ ـﻤـﺎﺯ ﺟـ ـﻠـﻮﺗـ ـﺮ ﺍﺯ ﭘﯿـشــ ﻧﻤـ ـﺎﺯ مــے ایـسـتـمــ

و ﻫــ ـﻤــﮧ ﺑـ ـﮧ ﻣـــ ـ ـ ـ ﺍﻗـ ـﺘـ ـ ـﺪﺍ ﺧـ ـﻮﺍﻫـ ـﻨـכ ﮐ ـﺮכ ...

نـ ـمـﺎﺯ ﮐِـﮧ ﺗـﻤـﺎمـ ﺷכ، ﻫـﻤـ ـﮧ ﺑـ ـﮧ ﺳ ـﻤﺖ ﻣـ ﺧـﻮﺍﻫـﻨـ ـכ ﺁﻣـ ـכ، ...

ﭼـ ـﻘـכﺭ ﻋ ـﺰﯾــ ـ ـ ـ ــﺰ ﺧ ـﻮﺍﻫـ ـمـ ﺷכ

ﺑـ ـﻌـכ ﺍﺯ ﭼـ ـ ـﻨــכ ﻗـ ـ ــכﮐِـ ــﮧ ﺣـ ـﺮﮐـ ـتــــ ﮐـﻨـﻨــכ

ﮐـ ـﺴـے ﻓـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺮﯾـﺎכ ﻣـ ـﯿــﺰﻧـ ـכ : ﺑـ ـﻠﻨـ ـ ـ ـכ ﺑـﮕـ ـــﻮ

ﻻ ﺍِﻟـﻪ ﺍِﻟَﺎ ﺍﻟﻠّﻪ


†ɢα'§ : عاشقانه, تنهایی, عشق, برای عشقم, دوست دارم
چهارشنبه ششم آذر 1392 12:13 |- ✘ᗩLI✘ -|


و قــآلـَـــ ربـّکـــم ادعــونی أستــحــب لــکـ ــم  . . .


خــدایــ ـآ  ؟


بــآ زبــ ـآن نــه ! 


بــآ دلـــم ، بــآ ایــن دلـ♥ـــ ِ شکـــسـ ــته امـــ میخـــوانمـ ــت ..


اجــ ـآبــت میـــکنـــی ....... ؟؟

┘◄ + روحـــم  "درد"  دارد؛


†ɢα'§ : عاشقانه, عاشقانه ها, دلتنگی, برای عشقم, دوست دارم
سه شنبه پنجم آذر 1392 23:53 |- ✘ᗩLI✘ -|

ϰ-†нêmê§