پروفایل نویسنده

آرشیو مطالب

کلیه مطالب این وبلاگ

طراح قالب : آی تممــפֿـــــا طــ ـب کـﮧ تــ ـ ـ ـو باشي مـديــونـــمـ اگــ ـر نـ ــنــويــ ـسـ ــم✘

برچسبـهـ ـا : عاشقانه, عشقولانه, عشق, عشقی, عاشقی
شنبه دوازدهم اسفند 1391 23:52 |- ✘ᗩLI✘ -|

_____________________________________________

ـهــــــــــــيـــــــــــــســـــــــــــ ...
هيـــــــچــی نـگــو!!!
فـقــــط بـغـلـمـــــ کـــن...
دلـــــم...
دلـــــــــم تـــنــگــــــــــ شــد ـه...
واســــه...
صـــــدای خــواب آلـودت...بـوی ِ ادکـلــنــت...دعــوا کــردنــت...
واســه وقــتـی زل ميـزدی تـو چـشـمــام...قـلـقـلـک دادنـت...
واسـه چـشـماـت...
واسـه گـرمی دستـات...
صـدای نفسات دم گـوشم...
زمـزمـه هات زيـر گـوشـم...
واسه بغل کـردنـت که ميگفتی تو فقط بـايد مـال مـن باشـی...واسـه بـوی ِ عطر تنت...
واسه قربـون صـدقه رفتنات...
وقتايی که بغلم ميکردی...
بوسایِ خعلـی طولانــی...
واسـه وقتـايی کـه زل ميزدی تو چشام و از شوق قلبـم ميومـد تو دهنـم...
وقتايی که ميگفتی چقـدر لـوسی تو...
واسـه...
واسه خودت...
واسه صدات...
واسه کسی که ديگه منو نميخواد... .

 


┘◄ + ميانــــــــــــ اين همه آدمـــــــ
          چرا !!؟
           .
           .
           .
          چـــرا فقــط تــــــــو نبايـــد بـــاشی ؟


برچسبـهـ ـا : عاشقانه, دلم, دلم تنگ شده, برای عشقم, دوست دارم
پنجشنبه بیست و هفتم آذر 1393 11:28 |- ✘ᗩLI✘ -|

_____________________________________________

 

قــدر ســيـگـار را آن ســـربــازي مـيـدانـد كـهـ
در نــقـطـهـ صــفــر مـــرزيـــ در بــيـابـانـــيــــــ سـر پـسـتـــ اسـتـــ
و بــهـ هـــركــجـــا كــهـ نــگــاه مــيـكــنــد،در عــمــقـــ بــرهــوتــــــــ
چــهــره خــنـدانــــ دوســتــــــ دخـــتــر ازدواجـــ كــرده اشــ را مــيـبـيـنـد
و در حــــســــرتـــــ رفـــيــقــيـــســتــــــ
بـــرايـــــ يــــكـــــــ نـــــــــــــــخ ســــــيـــگـــار...

   

 

مـــــــــــــــــــــــــــا رفـــــــتـــــــــــــيم ...!

اين داستان ادامه دارد .


برچسبـهـ ـا : عاشقانه, سربازی, سرباز, برای عشقم, دوست دارم
یکشنبه نهم آذر 1393 13:38 |- ✘ᗩLI✘ -|

_____________________________________________

ﺍﻣﺸﺒــﻢ ﻣﺜــﻞ ﺷﺒــﺎﯼ ﺩﯾﮕـﻪ . .
ﺭﻭ ﺗﺨﺘـم ﺩﺭﺍﺯ ﮑﺸــيدم. . .(!)
ﺁﻫﻨﮕــــ گذاشتـم ﻭ ﺑـﺎﺯﻡ ﻓﮑــﺮ..
ﺑـﻪ ﺣﺮﻓﺎﯾـــﯽ ﮐــﻪ ﺑﺎﻫــﻢ ﻣﯿﺰﺩﯾــم…
بـه ﺍﯾﻨـﮑـﻪ خيلـی همراهــم بـودی….
بـه ﺍﯾﻨـﮑـﻪ حتــی يه نگاهــت برام يه دنيــا ارزش داره…
بـه ﺍﯾﻨـﮑـﻪ چقـدر باهم دعــوا کرديم و آشتــی کـرديم…
بـه ﺍﯾﻨـﮑـﻪ کلــی حرف تــوی دلم ميمــونه و نميتــونم بهــت بگـم…
بـه اینــکه ديگــه فرصــت زيادی نــدارم.....
ﺑـﻪ ﺍﯾﻨـﮑـﻪ ديگــه نمــی تونم بـا کســی درد دل کنم...(!)
ﺑـﻪ ﺍﯾﻨـﮑـﻪ . .
ﺑـﻪ ﺍﯾﻨـﮑـﻪ . . .
.
.

+لعنت به ﺍﯾﻨـﮑـﻪ هـآ ...
ﻭ ﻣﺜـــﻞ ﻫﻤﯿﺸــﻪ ﭼﺸﻤــﺎنم بايـد ﺗﻘﺎص ﭘﺲ ﺑـــﺪهند

 


برچسبـهـ ـا : عاشقانه, تنهایی, عشق, برای عشقم, دوست دارم
چهارشنبه پنجم آذر 1393 13:27 |- ✘ᗩLI✘ -|

_____________________________________________

هـــــمـهـ از دمــــ
بــــــی بـــو و بــــــی خاصيـت اند
پرتـقالـهايــی کهـ مــن پــوســت مـی کََنـم

امـــــا
بر ميـــز صبحانه
يا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــحو تماشــای سريالی قديمی
هر بار که انگشـــــت های خوش تراش تو
پوست می کند از پرتقال
خانه ســــــــــراســــــــــر
بوی پـــــرتقال می گيرد
و پرتقـــــالی می شود


برچسبـهـ ـا : عاشقانه, انگشت, تماشا, برای عشقم, دوست دارم
دوشنبه سوم آذر 1393 13:40 |- ✘ᗩLI✘ -|

_____________________________________________

مثل هميشه دنبال بهانه ام..
پـی چيزی می گردم که بخواهمش و نباشد.
چيزی مثل کتاب حافظ... هست.
دفتر يادداشتم..؟ هست.. آن گوشه.
گوشی.. کارتهای اعتباری و شناسايی.. کيف پول..؟ همه هستند.
امکان ندارد.. من هميشه بی حواس بوده ام.. حتما چيزی را جا گذاشته ام.
ساعت مچی؟ انگشتر يادگار مادربزرگم..؟ عينک.. عينکم جامانده...!
نه.. نه... نه..
حتی کليد را هم اين بار پشت در فراموش نکرده ام.

چه کار کنم؟
بيايم و بگويم هوايت دست از سرم برنداشت؟
بگويم بی خبری و بی خوابی کلافه ام کرد؟
بگويم برای خنده دليل کم داشتم و برای گريه شانه؟

چاره ای ندارم..
می آيم.. همه جا را بيهوده زير و رو می کنم..
و وانمود ميکنم چيزی را که جاگذاشته بودم پيدا نکردم.
بعد.. می بينم چشمت به در بوده.. شايد هم ببينم که پيراهن کهنه ام در دستت است..
که چمدانم را باز ميکنی..
که می گويی بمانم..
می ببينم که منتظرم بودی
و تو هم بی آنکه اعتراف کنم، مثل هميشه ميفهمی که دلتنگ بوده ام.
می فهمی باز بهانه گرفته ام..
اين بار برای برگشتن.. بودن.. ماندن.

دلتنگی..
بهانه خوبی است.. برای هر دوی ما.

من می آيم..
نکند چشم از در برداری.....


برچسبـهـ ـا : عاشقانه, تنهایی, عشق, برای عشقم, دوست دارم
پنجشنبه بیست و دوم آبان 1393 11:5 |- ✘ᗩLI✘ -|

_____________________________________________
نـــــوازشــــگـــــــــــــــر خــوبـــی نــبــوديـــــــ

 

سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفــيــد شــــد

تــار مويــي کــهـ قـــســم خــوردی بــا دنــيـا عــوضــش نـمــيکنی...

 


برچسبـهـ ـا : عاشقانه, تنهایی, عشق, برای عشقم, دوست دارم
سه شنبه بیست و دوم مهر 1393 10:53 |- ✘ᗩLI✘ -|

_____________________________________________

روز مـ ـ ــيـ ـلاבمــ گـ ـذشــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ...!

ـمـ ـتـ ـفـ ـاوتـــــ تـ ـر از ـهـمـ ـیــشـ ــﮧ ...!!

صـ ـفــ ـحـ ــﮧ اے از زنــ ـدگـ ـے امـــ را آغـ ـاز کـ ـرב ـهـ امـــ ...!!!

بــ ـــــے روح ...

بـ ـ ـے احـ ـســـــــــــاس ...

پــــــــــ ـ ـوچ ...

 

 


برچسبـهـ ـا : روز ميلادم, تولد, تولدم, گذشت, دوست دارم
یکشنبه نهم شهریور 1393 0:0 |- ✘ᗩLI✘ -|

_____________________________________________


شـ ـ ـ ــــايــعــ ـه کـنـيـــد کــهـ خـتــمــــ مــنــ اســتــــــــــ...
دلـــتــنــگــشــ شــدـهـ امـــ...
شــايـــد ايـــنــطــور بــيـــايــد...

 

ســيــــگـــــــار نــــــوشـــت: يه حرفايی هست که شنونده ای جز سيگارت ندارن...


برچسبـهـ ـا : عاشقانه, تنهایی, دلتنگی, برای عشقم, دوست دارم
یکشنبه پنجم مرداد 1393 12:3 |- ✘ᗩLI✘ -|

_____________________________________________
وقـــتــيـــ نـفـهـمـيــــ
کِــيـــ ســيــگــارتــــــــــ را روشــنـــ کرديـــ
و کِــيـــ کِـشـيــديــــ
و کِــيــــ خــامــوشـش کـرديــــ !
يـــعــنــيــــ
.
.
.

يـکـــــــــ جـايـــ کــار مـيـــ لـنـگـد!
بــــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدجور …

 

ﻧـﺒـﻮﺩﻧـتـــــ ﻣـﺜﻞ ﺗـﻤـﺎﻡ ﮐـﺮﺩﻥ ﺳﯿـﮕـﺎﺭﯼ ﺍﺳـﺖ ﺩﺭ ﻧﯿـﻤـﻪ ﺷﺒـﯽ ﺑـﺮﻓـﯽ
ﻭﻗـﺘـﯽ ﺗـﻤﺎﻡ ﺩﮐـﻪ ﻫـﺎﯼ ﺷـﻬـﺮ ﺑـﺴﺘﻪ ﺍﻧـﺪ ...

 


برچسبـهـ ـا : عاشقانه, تنهایی, عشق, برای عشقم, دوست دارم
پنجشنبه بیست و ششم تیر 1393 14:37 |- ✘ᗩLI✘ -|

_____________________________________________
فـقـط بـيـــا...
بــودنـتــــ راميــــخـواهـمـــ ….
دلـــمــــ بــرای يـــکــــ درد تـنـگــــ شـد ـهـ ...
درد فــشــرد ـهـ شـــدن ميــان آغــوشــتــــ ...!!!
خــودمــانـيــمـــ ، چــهـ درد شيـــريـنــی بـــود..…

 

 

 وای از نـيمـهـ شبــی کــهـ بيـــــدار شوم و تـــــو را بخواهـــــم

و پـاکـــــت سـيـگـارمــــ خالـــی باشــــد ...

 


برچسبـهـ ـا : عاشقانه, تنهایی, عشق, برای عشقم, دوست دارم
شنبه بیست و یکم تیر 1393 11:38 |- ✘ᗩLI✘ -|

_____________________________________________
گآهی وقتــــ ها ..…
دلتـــ ميخوآهـــد ..…
يکی را صدآ کنی و بگويی:
“سلــــآم…می آيی قدم بزنيــم؟!…”
گآهی …
آدم چه چـز هآی ســــــآدـهـ ای را ندآرد …

 

 بـبـيـن گــوشــ کـن :
فـرقـيــ نـميـکنـهـ مـن و تـو متـولد کـدومــ بـرج سـالـيــم ،
مـهـمـ ايـنـهـ کـهـ اگـهـ تـو نبـاشی مـن همـيشـهـ برج زهرمــارمــ . . .


برچسبـهـ ـا : عاشقانه, تنهایی, عشق, برای عشقم, دوست دارم
پنجشنبه نوزدهم تیر 1393 9:41 |- ✘ᗩLI✘ -|

_____________________________________________
دِلــَــم مـــيـــخـــواد!

خــُــــدا بــــيــــاد بــِــهــِـم بــِــگــــه:

ديـــــوونــَــم کـــَـردی بــيــــا ايــنـــَـم هـــَـمــونــی کـــه مـــيــخــــواســــتـــــی…

 

 

┘◄ + رد دادمــــ بـــــس کـــهـ درد دارمــــ ...


برچسبـهـ ـا : عاشقانه, تنهایی, عشق, برای عشقم, دوست دارم
پنجشنبه نوزدهم تیر 1393 9:18 |- ✘ᗩLI✘ -|

_____________________________________________

بــرايــم مــهــم نــيســت چــه مـيشــود ...
بـــهـ هــمــه ی بــاورهــايــم ســـوگــنـد ...
هــيــچ چيــز برايـــم مــهـــم نيــســـت
يــــک کـــلام !
مـــــــــــــن دســـــت از ...
دوســـت داشـــتــنــت نــميـــکـشـم
و ايــن يــعـنـی نــهـايــت خــوشــبـخـتــی !
گيــرم کــه تــمــام دنـيــا بــگويــنـد مــا مــال هـم نيـسـتيــم !
مــا بــهـ  درد هــمــ  نمــيـخــوريــم !
گــيــرم بــرای زيــر يــک ســقــف رفــتــن ...
عــشــق آخريــن مـعيـــار ايــن جـمـاعــت بـــاشـــد !
گيـــرم دوســت داشــتــن بـــدون ســند حـــرام بــاشـــد
عجيــــب بـــاشد !
بـــاورنـــکردنـی بــاشد !
مــــــــــــــــن امــــا...
گيــــر ايــــن گيــــرهـــا نيـــســـتم !
مـــــن تــــا ابـــد...
گيـــرچــشـــمــان تــــوام !
گيــــر دوســــت داشـتـنـــت !
ميــــــــــــــــبـــــوســـمــــــــــت ...
ميـــــــخواهــــــم هــمــه بــدانـنـــد کـــه ...
مـــــن بـــــرای دوســـــــت داشـــتــنــت
بـــرای لـــــــــمــس دســـتــانـــت ...
بـــرای غـــرق شـــــدن در آغــــــــــــــ ـ ـ ـ ـــوشـــت
از هيـــچ کـــــس اجـــــازـهـ  نميـــگيـــــرم ...
حــتــی خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودت ...

 

 


برچسبـهـ ـا : عاشقانه, تنهایی, عشق, برای عشقم, دوست دارم
دوشنبه پنجم خرداد 1393 9:39 |- ✘ᗩLI✘ -|

_____________________________________________

چای ميـــنــوشـــيـدمـــ ...

يــکبارـهـ دلــتــنــگــشــ شـــدمـــ

بــغــض کردمـ و اشکـ در چشــمانمــ حـلقه زد...

هـمـه بـا تـعــجــبـــــ نــگــاهمــ کردنــد!!!

لبــخـنــد تـــلـــخـــی زدمــ و گفــتــمــ  چــقــدر داغ بـــــــود ...!

 


برچسبـهـ ـا : عاشقانه, تنهایی, عشق, برای عشقم, دوست دارم
جمعه پنجم اردیبهشت 1393 9:34 |- ✘ᗩLI✘ -|

_____________________________________________

وقتــــی مــی گويـــمـــ : برايـــمــ دعــا کــــن . . .

 

يـــعنـــی کـــمـــ آورده امـــ . . .

 

يــعنــــی ديــگـــر . . .

 

کـــاری از دستـــ خـــودمـــ بــرای خـــودمـــ بـــر نــمــی آيــــد!

 

 

خـــــــــــــــــــــــــــــــدايـــــــــا ...!


برچسبـهـ ـا : عاشقانه, تنهایی, عشق, برای عشقم, دوست دارم
سه شنبه پنجم فروردین 1393 9:21 |- ✘ᗩLI✘ -|

_____________________________________________
 

شهریوری که باشی ؛
بی آنکه بخــواهی
تمام حرکاتت خـــاص میشود !
نگــــاهت...
عـــاشقی و دوست داشتنت...
سکـــوت و کلامــت...
احســـاس و مهــــربانی ات...
صبــــوری و تحملت...
حتی، غــــرور و لجبـــازی هایت هم جـــذابیـــتی خـــاص دارد
!
 
 

 


برچسبـهـ ـا : شهریور, شهریوری, خاص, عشق, غرور
سه شنبه بیست و هفتم اسفند 1392 20:33 |- ✘ᗩLI✘ -|

_____________________________________________
من یه "شهریور" ماهیم..!
من همون دیوونه ام که هیچ وقت عوض نمیشه...
همونی که همه باهاش خوشحال هستن...
همونی که اونقدر یه آهنگ رو گوش میده که از ترانه گرفته تا ریتم و خوانندش متنفر بشه..!
همونی که هق هق همه رو به جون دل گوش میده اما خودش بغضاش رو زیر بالش میترکونه.!
همونی که همه فکر میکنن سخته...سنگه اما با هر تلنگری میشکنه...
همونی که مواظبه کسی ناراحت نشه اما همه ناراحتش میكنن.!
همونی که تکیه گاه خوبیه اما واسش تكیه گاهی نیست.!
من همون
"شهریور" ماهیم..!
 
 

برچسبـهـ ـا : شهریور, شهریوری, خاص, عشق, شهریورماهی
سه شنبه بیست و هفتم اسفند 1392 20:27 |- ✘ᗩLI✘ -|

_____________________________________________
 

من زاده "شهریورم"
اگر مرا میخواهی باید با "غــــرورم" بخواهی...
اگر مرا میخواهی باید با "پیچیـــدگی ام" بخواهی...
اگر مرا میخواهی باید با "صراحتــــم " بخواهی...
من با بقیه متفاوتــــم...
اگر میخواهی مثل بقیه باشم برو دنبال همان "بقیـــه"...
آنکه درون من خفته استــ، "عشـــق" استــ ... عشقی که
منتظر استــ دستــ از پا خطا کنی تا تلـــخ ترین تلـــخ ها
را به تو بچشاند ...
پس اگر نمیتوانی "خــــاص" بودنم را تحمل کنی به من
نزدیک نشو که هم دورت میکنم هم "درو" اتــ


برچسبـهـ ـا : شهریور, شهریوری, خاص, عشق, غرور
سه شنبه بیست و هفتم اسفند 1392 10:58 |- ✘ᗩLI✘ -|

_____________________________________________

❤ روزهـــــــ ـــــــا ... ❤

❤ ﻣﺎﻩ ﻫـــ ـــــﺎ ...❤

❤ ﺳﺎﻝ ﻫـ ـــﺎ ... ❤

❤ ﺧﻮﺍﻫــــﺪ ﮔﺬﺷــــﺖ ... ❤

❤ ﻭ ﻣــــﻦ ﺗــــﻮ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫــــﻢ ﺑﺨﺸﯿــــﺪ ... ❤

❤ ﺍﻣــــــــﺎ ﺗــــــــﻮ ...! ❤

❤ ﺧــــﻮﺩﺕ ﺭﻭ ﺑﺎﺑــــﺖ ﺗﻤــــﺎﻡ ,❤

❤ " ﻧﺎﻣــــﺮﺩﯼ ﻫﺎﯾــــﺖ " ❤

❤ ﺧﻮﺍﻫــــﯽ ﺑﺨﺸﯿــــﺪ ..... ؟! ❤


┘◄ +ﺁﺩﻡ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺩﺍﺭ …ﺩﯾﮕﻪ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ …ﺍﻭﻥ ﺁﺩﻡ ﺳﺎﺑﻖ ﻧﻤﯿﺸﻪ …ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ …

 


برچسبـهـ ـا : عاشقانه, تنهایی, عشق, برای عشقم, دوست دارم
دوشنبه بیست و ششم اسفند 1392 11:16 |- ✘ᗩLI✘ -|

_____________________________________________
ميگن:

شباي مستي آدم دروغ نميگه...

به شباي مستيم قسم'' دوست دارم ''

 


برچسبـهـ ـا : عاشقانه, عاشقانه ها, بهترین عشق, برای عشقم, دوست دارم
یکشنبه بیست و پنجم اسفند 1392 19:19 |- ✘ᗩLI✘ -|

_____________________________________________
 

درست استـــــ که...

بعضی ها بوده اند و بعضی ها هستند...!

و خیلی ها هم بعدا می آیند...!

امـّـا من می خواهم عزیز ِدل ِ تو باشـــم...

میفهمی...؟؟

 


برچسبـهـ ـا : عاشقانه, عاشقانه ها, بهترین عشق, برای عشقم, دوست دارم
یکشنبه ششم بهمن 1392 17:38 |- ✘ᗩLI✘ -|

_____________________________________________
 

 

درد را با چه اندازه می گیرند؟!

 

درد دارم...

 

از اینجا

 

تــــــــــــــــــــــــــــا

 

تو...

 

 

 

 

┘◄ +من بی تو شعرخواهم نوشت..

       تو بی من چه خواهی کرد..؟

       اصلا یادت هست که نیستم...؟؟

 

 


برچسبـهـ ـا : عاشقانه, تنهایی, عشق, برای عشقم, دوست دارم
سه شنبه یکم بهمن 1392 13:1 |- ✘ᗩLI✘ -|

_____________________________________________
 

نیا باران!!! 

عاشقانه اش نــــــــکن 

"من" و "او" 

"مــــــــــــــــا" 

نشدیم..

 از هرچه می ترسیدم

سرم اومد...

کــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاش

تو هم

ترسناک بودی....!!!

 

 


برچسبـهـ ـا : عاشقانه, تنهایی, عشق, برای عشقم, دوست دارم
سه شنبه یکم بهمن 1392 12:50 |- ✘ᗩLI✘ -|

_____________________________________________
کـ ـاشــ مـ ـــے شــ ـ ـ ב " فـ ـ ـقـ ــــط " ، تـ ـ ـو را בاشـ ـتــﮧ بـ ـاشـ ـــمـــ....

خــ ـ ـבا هـ ـ ـ ـ ـ ــے بـ ـ ـپـ ـرسـ ــב : خـ ـوبـــــ ،בیـ ـگـ ـر چـ ـ ـﮧ ؟؟!

مـ ـ ـنـــ بـ ـگـ ـویـ ـ ـمـــ : ـهـ ـیـ ـچ ، ـهـ ـ ـــمـ ـیـ ـن کـ ـافـ ـیـــ ـ ـ ــــسـتـــ !!!

 


برچسبـهـ ـا : عاشقانه, عاشقانه ها, بهترین عشق, برای عشقم, دوست دارم
پنجشنبه بیست و ششم دی 1392 11:42 |- ✘ᗩLI✘ -|

_____________________________________________
سخت است בرک کرבن

پـــــسـ ـ ـ ـ ـري که غــ ـــم هايـــــ ـش راخو
בش ميـــ ــ
בانـ
ב و בلش ...

که همه تنـــ ـــــ ـــــها لبــــخـــنــ
בهايش را ميبيننـב ؛

که حســــ ــــــ ـــــرت ميـــــخورنـ
ـב ...

بـــخاطر شاב بوבنــــ ــــ ـــش ...

بخاطر خنـ
בه هايـــــــ ــــــــ ــــش ...

و هيــــــ ـــــــــ ــــــچکس

جز همان پســــ ـ ـ ـرکـــــ نميــ ـــ
בانـב چقدر تنهاســ ـــــت ...

که چقـ
בر ميـــــــــ ـــــــ ـــــترسـב ...

از باخـــــــــ ــــــــتن ...

از اعتــــ ــــــ ــــــما
ב بي حاصلش ...

از يــــــ ـــــــــ ــــــخ ز
בن احساس و قلبــــــ ـــــــ ــــش ...

از زنـ
בگــــــ ـــــــــــ ــــــي

 


برچسبـهـ ـا : عاشقانه, عاشقانه ها, دلتنگی, برای عشقم, دوست دارم
پنجشنبه بیست و ششم دی 1392 11:31 |- ✘ᗩLI✘ -|

_____________________________________________
صـ ـداﮮ مـ ـ ـوزیـ ـکــــ هـ ـــمــ ـیـ ـشــگـــﮯ ...
قـ ـــورتــــــــ دادنِ بـ ـغـ ــضـــ ...
هـ ـجـ ـومــــ آوردنِ خـ ــاطــ ـراتـــــ ...
حـ ــلــقـ ــﮧﮮ شـ ـفـ ـافـ ــﮧ جــمــعــ شــ ــدـهـ دور چـ ــشـ ـمـــ ـهـامـــ ...
زمـ ـزمـ ـــﮧﮮ آـهـ ـنــگـــ ...
سـ ـرزنــ ـشـــ کــ ـردن خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــودم ...
خــ ـونـ ــدن یـ ـ ـکـــ اســ امــ اســ خـ ـ ــاص ...
و
خـ ـیــس شــدن بـ ﮯ اخـ ـتـیـار گـ ـ ـ ـونـ ــﮧ ـهـ ـا
...
و
مــرگـــــــ تـدریـ ـجـــﮯ
...
┘◄ +حواست هست؟ بازی را بهت بد باختم… من یارت بودم نه حریفت


برچسبـهـ ـا : عاشقانه, تنهایی, عشق, برای عشقم, دوست دارم
سه شنبه سوم دی 1392 11:52 |- ✘ᗩLI✘ -|

_____________________________________________
ســ ـ ـ ـ ـیـگـ ـاریـ ـمـــ کـ ـرב بــ ـا رفـتـنـشــــــــــــــــــــــ

اونـ ـ ـــکـ
ـ ــہ
بـ
ـ ـہ سـ ـ ـیـگـ ـار کـ ـشــیــ בنــمـــ گـ ـیــر ـمــیــ ــבاב ...
 
 
 


┘◄ + رفتـــــــــــــــــــــــــــ ......

برچسبـهـ ـا : عاشقانه, تنهایی, سیگار, رفت, دوست دارم
سه شنبه سوم دی 1392 9:50 |- ✘ᗩLI✘ -|

_____________________________________________
گـ ـریا شـدـهـ כلــ ـــمـــ

ـهـ ـمـچــ ـو پـسـ ـرکـ ـ ـ ـے لـجـ ـبـ ـاز

 پـ ـا بـهـ زمـ ـیـ مـ ـ ـےکـ ـ ـ ـــوبـכ

تــــــ ـ ـ ـ ــو را مـیـــــــ ـخــ ـواهـ ـכ

فـ ـقـط تــــــــ ـ ـ ـ ـ ـــــــــــو را


برچسبـهـ ـا : عاشقانه, تنهایی, عشق, برای عشقم, دوست دارم
یکشنبه یکم دی 1392 19:17 |- ✘ᗩLI✘ -|

_____________________________________________
عــ ـ ـ ــاشــ ـق اســ ـمـ ـمـــ مـیـ ـشــومـــ . . .

وقــ ـ ـتـــے تــــ ـ ـــو

صـכایــ ـمـــ مـــ ــیــــکـــنــے . . .


برچسبـهـ ـا : عاشقانه, تنهایی, صدایم کن, برای عشقم, دوست دارم
پنجشنبه بیست و هشتم آذر 1392 10:42 |- ✘ᗩLI✘ -|

_____________________________________________